Samordna statliga myndigheters insatser för ökad arkitektonisk kvalitet i samhällsbyggandet

Rund byggnad i snö, Naturum. Fotograf: Åke E:son Lindman
Med det offentliga som förebild och med arkitektur som verktyg kan vi lösa samhällsutmaningarna. Foto: Åke E:son Lindman

Den nya arkitekturpolitiken ställer krav på oss alla att agera: det offentliga som förebild, näringslivet och civilsamhället. Nu är det upp till oss att tillsammans genomföra arkitekturpolitikens målsättningar om ett bättre samhälle!

Boverket ska samordna och vägleda statliga myndigheter för ökad arkitektonisk kvalitet i samhällsbyggandet. Arbetet ska inkludera att samla och sprida goda exempel, ta fram metodstödjande vägledning samt utveckla samverkansformer.

Framgångsfaktorer

Uppdraget kommer ha direkt påverkan på resultatet av den nya arkitekturpolitiken, på kort och lång sikt. Framgångsfaktorer för de statliga myndigheterna kommer att vara intern och extern samverkan, dialog och att verka föredömligt, visa på innovation och handlingskraft. Ett starkt symbolvärde finns i myndigheternas arkitekturprojekt för att påverka kommuner och landsting, utveckla byggbranschen, näringslivet och andra viktiga aktörer. Myndigheterna har påverkan på städers och regioners möjligheter att attrahera nya invånare, verksamheter, arbetskraft och besökare. Potentialen för destinationsutveckling och export av Sveriges kultur och arkitektur är stor, med tanke på myndigheternas inflytande, stora fastighetsbestånd och påverkan på offentliga rum. Främst för att skapa förändring är kanske förebildligheten för civilsamhället och myndigheternas trovärdighet i den gemensamma uppgiften att med arkitekturen som verktyg lösa våra samhällsutmaningar.

Områdesspecifika insatser

  • Besöka särskilt utpekade myndigheter.
  • Delta i Samverkansforum som representanter i nätverket "Arkitektur och kulturmiljö" samt utveckla Samverkansforum som helhet.
  • Initiera kompetenshöjande insatser inom myndigheterna - en "Arkitekturkampanj" med "Goda råd", "Goda projektexempel" och "Goda samtal"

Inspiration och argument

Boverket har sedan starten i september 2018 samlat synpunkter och önskemål från de statliga myndigheter som är särskilt utpekade i politiken. Vi har de senaste veckorna mött Akademiska Hus, Fortifikationsverket, Försvarsmakten, Jernhusen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, Specialfastigheter, Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes), Statens fastighetsverk, Statens konstråd, Svenska kraftnät, Swedavia och Trafikverket. Målet är att Boverket ska kunna stötta med vägledningar, verktyg, goda projektexempel, inspiration och argument för god arkitektur. Vi har dessutom fått med oss önskemål om samverkansformer och, inte minst, goda exempel från myndigheterna själva.

Arbetet med att vägleda, inspirera och samordna pågår redan. Det är bara början på en process. Tveka inte att höra av er om ni har önskemål, idéer eller vill att vi presenterar den nya politiken och inspirerar till god arkitektur!

Arkitekturbloggen

Du kan ta del av uppdragets blogginlägg i Boverkets Arkitekturblogg. Länkarna hittar du i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej