Fyra myndigheter i samverkan

Exteriör från Statens konstråd. Fotograf: Ricard Estay
Ann Lislegaards konstverk för Humanistiska teatern i Uppsala hade inte varit möjligt utan ett nära samarbete mellan konstnär och arkitekt. På så sätt förstärktes både konstens och arkitekturens uttryck vid tillkomsten av ett nytt element i Uppsala universitetsparks historiska miljö. Beställare: Akademiska hus. Arkitekt: White arkitekter. Foto: Ricard Estay/Statens konstråd

Inom ramen för sitt utökade uppdrag om gestaltad livsmiljö och arkitektur ska Boverket samordna Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd. Syftet är att öka kunskapen om och främja det långsiktiga arbetet med arkitektonisk kvalitet och omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer hos såväl allmänhet som privata och offentliga aktörer.

Till skillnad från sin föregångare baseras dagens arkitektur-, form- och designpolitik på begreppet gestaltad livsmiljö, vilket omfattar bland annat stadsbyggnad, arkitektur, form, design, konst och kulturarv. Eftersom begreppet berör många sakområden är samarbete mellan olika kompetenser en grundförutsättning. Regeringen har i politikens utformning tagit fasta på detta och föreslår därför en mängd samarbeten på nationell, regional och lokal nivå. Såväl offentliga aktörer och näringsliv som akademi och civilsamhälle har en här roll.

Det finns enligt regeringen fyra aktörer som är extra viktiga i arbetet att skapa den helhetssyn som behövs för ett framgångsrikt arbete: Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd. Detta eftersom myndigheternas verksamhetsområden tillsammans fångar gestaltad livsmiljös grundläggande byggstenar. Det är endast genom att låta olika perspektiv samspela som nödvändig helhetssyn kan skapas.

Under webbseminariet den 22 maj 2019 som handlade om arkitektur och gestaltad livsmiljö träffades representanter från de fyra myndigheterna och samtalade med riksarkitekt Helena Bjarnegård.

Genom att utveckla och fördjupa sin samverkan kan Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd tillsammans stimulera nödvändig kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Arbetet pågår kontinuerligt och kan endast avbrytas efter beslut från regeringen. Samverkan berör på olika sätt även de nio deluppdrag som nämns i vänsterspalten.

Myndigheternas roll

Boverkets ingång i samverkan är rollen som central förvaltningsmyndighet med ansvar för frågor om planering, boende och byggande, inklusive rollen som kompetensstöd med särskild inriktning på kommuner. Genom sin samordnande roll för arkitektur och gestaltad livsmiljö har Boverket ett samlat nationellt ansvar för området. Riksantikvarieämbetet ska i samverkan lyfta fram befintliga miljöers kulturhistoriska värden. ArkDes bidrar med perspektiv som rör hela sitt ansvarområde, men inte minst form och design. Genom sitt mötesuppdrag ska ArkDes utgöra en värdefull länk mellan beslutsfattare, näringsliv, offentliga aktörer, akademi och allmänhet. Statens konstråd ska lyfta det konstnärliga perspektivet och konstens roll i arbetet med hållbara gestaltade livsmiljöer.

Aktivitetsplan

Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd har fått regeringsuppdrag som kopplar till den nya politiken. Detta styr vilka aktiviteter vår samverkan omfattar. ArkDes har inte fått något regeringsuppdrag utifrån propositionen, men har sedan tidigare i sin instruktion inskrivet ett ansvar att följa upp politikens genomslag. Utöver detta arbetar ArkDes utifrån en tolkning av propositionen.

Under 2019 har myndigheterna tagit fram en treårig plan för vilka aktiviteter vi ska samverka kring och hur vår samverkan ska organiseras. De enskilda aktiviteterna ska, utöver aktuella regeringsuppdrag, ha en bas i propositionens skrivningar. Arbetet bör sammantaget beröra de lagrum, politiska mål och aktörer som där lyfts fram. Befintliga miljöer såväl som tillkommande omfattas. Arbetet omfattar såväl översiktlig planering som produktion och förvaltning, från landskapsavsnitt till enskild byggnadsdetalj. Aktiviteterna kan även ha ett internationellt perspektiv.

Följ alla nio uppdrag här på Boverkets webbplats. Information om hur Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd sedan 2009 har samverkan kring bland annat arkitekturfrågor hittar du i "Relaterad information". Där finns också länkar till blogginlägg om bland annat de fyra myndigheternas samarbete kring gestaltad livsmiljö.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej