Fyra myndigheter i samverkan

Exteriör från Statens konstråd. Fotograf: Ricard Estay
Ann Lislegaards konstverk för Humanistiska teatern i Uppsala hade inte varit möjligt utan ett nära samarbete mellan konstnär och arkitekt. På så sätt förstärktes både konstens och arkitekturens uttryck vid tillkomsten av ett nytt element i Uppsala universitetsparks historiska miljö. Beställare: Akademiska hus. Arkitekt: White arkitekter. Foto: Ricard Estay/Statens konstråd

Inom ramen för sitt utökade uppdrag om gestaltad livsmiljö och arkitektur ska Boverket samordna Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd. Syftet är att öka kunskapen om och främja det långsiktiga arbetet med arkitektonisk kvalitet och omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer hos såväl allmänhet som privata och offentliga aktörer.

Samverkan är grundläggande i genomförandet av den nya politiken för gestaltad livsmiljö. Genom att utveckla och fördjupa sin samverkan kan Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd tillsammans stimulera nödvändig kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Målet är att gemensamt skapa den helhet som avses med perspektivet gestaltad livsmiljö, vilket bidrar till en nödvändig holistisk syn i planeringen, byggandet och förvaltandet av människors livsmiljöer. Samverkan berör på olika sätt de nio deluppdrag som nämns i vänsterspalten.

Myndigheternas roll

Boverkets ingång i samverkan är rollen som central förvaltningsmyndighet med ansvar för frågor om planering, boende och byggande, inklusive rollen som kompetensstöd med särskild inriktning på kommuner. Genom sin samordnande roll för arkitektur och gestaltad livsmiljö har Boverket ett samlat nationellt ansvar för området. Riksantikvarieämbetet ska i samverkan lyfta fram befintliga miljöers kulturhistoriska värden. ArkDes bidrar med perspektiv som rör hela sitt ansvarområde, men inte minst form och design. Genom sitt mötesuppdrag ska ArkDes utgöra en värdefull länk mellan beslutsfattare, näringsliv, offentliga aktörer, akademi och allmänhet. Statens konstråd ska lyfta det konstnärliga perspektivet och konstens roll i arbetet med hållbara gestaltade livsmiljöer.

Aktivitetsplan

Våren 2019 tar myndigheterna fram en treårig plan för vilka aktiviteter vi ska samverka kring och hur vår samverkan kan organiseras. Samverkan ska, utöver aktuella regeringsuppdrag, ha en bas i propositionens skrivningar. Arbetet bör sammantaget beröra de lagrum, politiska mål och aktörer som där lyfts fram. Befintliga miljöer såväl som nya tillkommande omfattas. Arbetet omfattar hela skalan från den översiktlig planering och produktion till förvaltning - från vision till detaljering.

Följ alla nio uppdrag här på Boverkets webbplats. Information om hur Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd sedan 2009 har samverkan kring bland annat arkitekturfrågor hittar du i "Relaterad information" i högerspalten.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej