Främja kvalitet i offentliga inköp och upphandling

Spade i mark utanför Liljevalchs konsthalls huvudentré, inom ramen för projeket "Värdig entré". Fotograf: Nina Broberg
Ombyggnad av Liljevalchs konsthalls huvudentré, inom ramen för projektet Värdig Entré. Tillgänglighet i kulturmiljö. Foto: Nina Broberg

Uppdraget höjer medvetenheten om vad som påverkar kvaliteten i byggda miljöer som skapas till följd av offentliga inköp av arkitektur och gestaltad livsmiljö. Genom goda exempel förtydligas vilken kompetens som behövs för att göra en upphandling, utvärdera anbud och få rätt leverantör. På så vis bidrar uppdraget på lång sikt till goda gestaltade livsmiljöer i hela landet.

Inom uppdraget utvecklas kontakten med Upphandlingsmyndigheten specifikt med avseende på upphandling inom arkitektur, form och design. Goda exempel på processer och resultat samlas in och ligger sedan till grund för metodstöd till upphandlande myndigheter och organisationer verksamma inom ramen för Lagen om offentlig upphandling, LOU.

Bakgrund

I februari 2018 överlämnade regeringen propositionen Politik för gestaltad livsmiljö (prop.2017/18:110) till riksdagen. Propositionen tar ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön och utgör samtidigt en samlad nationell arkitekturpolicy. Boverket fick i april 2018 i uppdrag av regeringen att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö, delområdet som rör kvalitet
i offentlig upphandling av arkitektur och gestaltad livsmiljö är en del av detta regeringsuppdrag.

Syfte

Syftet med uppdraget är att höja medvetenheten om vilka kompetenser och resurser som krävs för att resultatet av offentliga inköp och offentlig upphandling inom området arkitektur- och design ska leda till hög kvalitet i gestaltad livsmiljö i hela landet.

Insatser och aktiviteter

I uppdraget kommer vi att arbeta inom följande områden där insatser och aktiviteter genomförs:

  • Gällande lagstiftning, tillämpning
  • Upphandlingsformer
  • Utvärderingskriterier
  • Goda exempel – Förebildlighet
  • Metodstöd

Boverket samarbetar med Upphandlingsmyndigheten. Myndigheterna har samsyn kring hur ett effektivt strategiskt inköpsarbete bör bedrivas, processen illustreras på Upphandlingsmyndighetens hemsida. Du hittar länken i "Relaterad information".  

Mål

Uppdraget relaterar till den av riksdagen antagna politiken för gestaltad livsmiljö främst genom målet att "hållbarhet och kvalitet inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden".

Uppdraget fokuserar på att öka kunskapen om hur de värden arkitekturen kan bidra med kan köpas in vid offentliga affärer. Ett viktigt steg i detta arbete är att öka förståelsen för beställarens roll i upphandlingsprocessen och den praktiska kunskapen om möjligheterna att upphandla långsiktig kvalitet inom ramen för LOU.

Uppföljning

Uppföljning sker inom ramen för regeringsuppdraget förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö.

 

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej