Följa och sprida rättsutvecklingen

Interiör från tingshuset i Karlskrona. Fotograf: Andreas Blomlöf
Hur tillämpas plan- och bygglagen när det gäller begrepp som god form-, färg- och materialverkan, varsamhet, förvanskning och god helhetsverkan? Foto: Andreas Blomlöf

Följa och sprida rättsutvecklingen är ett av nio delområden, inom Boverkets uppdrag att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Uppdraget baseras på propositionen om Politik för gestaltad livsmiljö (prop.2017/18:110).

För att stödja kommunerna ska Boverket aktivt följa och sprida kunskap om rättsutvecklingen med avseende på Mark- och miljööverdomstolens tillämpning av plan- och bygglagens begrepp för god form-, färg- och materialverkan, varsamhet, förvanskning och god helhetsverkan.

PBL:s bestämmelser

Undersökningar visar att det saknas tillräcklig kompetens inom arkitektur- och gestaltningsfrågor, bland annat vad gäller tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, (se Boverkets rapports 2017:12 Underlag till en nationell arkitekturpolicy). Enligt regeringens bedömning är kommunerna osäkra på tolkningen av PBL:s bestämmelser om gestaltningsfrågor.

Relevanta rättsfall

Genom delområdet ska processerna enligt PBL effektiviseras och kvalitéten i den byggda miljön höjas. För närvarande pågår insamlandet av relevanta rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen. Målet med delområdet är att kommunala tjänstepersoner ska känna sig trygga i hur Mark- och miljööverdomstolen tillämpar begreppen god form-, färg- och materialverkan, varsamhet, förvanskning och god helhetsverkan. På denna sida går det även fortsättningsvis att följa arbetet i uppdraget.

PBL kunskapsbanken

På PBL kunskapsbanken finns texter som dels beskriver bakgrunden till bestämmelserna i PBL vad avser begreppen god form-, färg- och materialverkan, varsamhet och förvanskning, dels redovisar avgörande från Mark- och miljööverdomstolen som behandlar dessa begrepp. Redovisningen är uppdelad på olika sidor. En sida redovisar bakgrunden och rättsfall som gäller kravet på att byggnader ska ha god form-, färg- och materialverkan, och på en sida finns rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen som belyser vilket stöd PBL ger för att värna kulturvärdena. Du hittar länkar till sidorna i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej