Underlag till nationell arkitekturpolicy - snabbguide

Här hittar du en sammanfattning av Boverkets rapport "Underlag till nationell arkitekturpolicy". Rapporten var ett underlag till regeringens arbete arkitekturpropositionen.

Underlag till nationell arkitekturpolicy

På uppdrag av regeringen tog Boverket år 2017 fram ett underlag till en nationell arkitekturpolicy. I regeringsuppdraget låg att undersöka kommuners arbete med arkitektur- och gestaltningsfrågor inom ramarna för planerings- och bygglovsprocesser enligt plan och bygglagen, PBL. Uppdraget innebar också att Boverket skulle titta på den samverkan som sker mellan kommuner och berörda parter för att skapa goda livsmiljöer.

Stärka arkitekturens ställning

Underlaget till nationell arkitekturpolicy låg tillsammans med andra underlag till grund för en nationell arkitekturpolicy för mer hållbara stadsmiljöer. Det övergripande syftet är att lyfta och stärka arkitekturens ställning i samhället och i offentlig sektor. Medborgardeltagande och hur arkitekturen kan bidra till att möta samhällsutmaningar och behov är frågor som tas upp i rapporten, som även lyfter fram exempel från kommuner.

Insatser som behövs och som lyfts fram i underlaget till nationell arkitekturpolicy

För att stärka arkitekturens roll i samhället och i offentlig sektor föreslog Boverket insatser inom följande fält:

  • Stärk kommunernas kompetens.
  • Skapa regionala kompetenscentra.
  • Genomför statliga insatser.
  • Stärk arkitekturen i samhällsdebatten.
  • Plan- och bygglagstiftningen.

Arbetet för att främja god arkitektur

För att främja god arkitektur och för att utveckla, förnya och bevara städer och regioner behöver arbetet att skapa framtida goda livsmiljöer stärkas:

  • Hus, städer och stadsrum ska utvecklas mot ett alltmer hållbart samhälle, med trivsamma miljöer som inbjuder till ett rikt och varierat liv, både på landsbygden och i staden.
  • Processer som ger en hållbar stadsutveckling och som resulterar i arkitektoniskt rika städer och miljöer ska tas fram och utvecklas.
  • Historiska värden och lokala särdrag ska betonas som en förutsättning för utveckling av god arkitektur.

Snabbguide till Underlag till nationell arkitekturpolicy

Underlag till nationell arkitekturpolicy

Hela rapporten

Här kan du ladda ner och läsa hela underlaget. Vill du läsa en eller flera delar hittar du de olika kapitlen här nedanför.

Underlag till nationell arkitekturpolicy

Kapitel 1

Här redovisas omfattning och avgränsningar, vilka Boverket har samrått med samt vilka källor som används.

Rapportens upplägg

Kapitel 2

Här tar vi upp olika aspekter av hur arkitekturen kan bidra till utvecklingen av det goda samhället, som inbjuder till ett rikt liv, med människan i centrum.

Arkitekturen bidrar

Kapitel 3

Kapitlet tar upp lagstiftningens betydelse samt Plan- och bygglagens ursprung och betydelse nu och i framtiden. Betydelsen av politiska visioner och ledarskap på kommunal nivå betonas. Kommunens olika och skiftande roller som myndighetsutövare, markägare, fastighetsägare och som aktör på bostadsmarknaden lyfts fram och belyses.

Kommunens vision om arkitektur

Kapitel 4

Detta kapitel tar upp frågor om hur arbetet i kommunerna organiseras. Frågor om arkitektkompetens och antikvarisk kompetens lyfts fram som särskilt viktiga. Här ges också exempel på arbete över kommungränser. Vikten av fungerande stöd från regional nivå betonas.

Organisation för god arkitektur

Kapitel 5

I detta kapitel tas vikten av medborgardialog upp och exempel på olika former för detta ges. Även andra möjligheter att arbeta tas upp, exempelvis kommunala skönhetsråd samt och möjligheten att dela ut arkitekturpriser och att anordna arkitekturtävlingar.

Främja levande debatt

Kapitel 6

I detta kapitel förs ett resonemang om gestaltningsfrågornas roll i plan- och bygglagstiftningen. Frågor som berör lagstöd för gestaltningsfrågor, byggherrarnas roll och överklagandeprocessen tas också upp.

Paragrafer som styr

Kapitel 7

I detta kapitel behandlas möjligheten att koppla arkitekturfrågor till översiktsplanen, till exempel via tilläggsdokument. Vikten av uppföljande och kvalitetssäkrade processer tas också upp till diskussion.

Översiktsplanering som visar vägen till god arkitektur

Kapitel 8

Här tas detaljplaneringens möjligheter att säkra arkitektonisk kvalitet upp. Framgångsfaktorer listas.

Detaljplanering som säkerställer god arkitektur

Kapitel 9

I detta kapitel tas bygglovets betydelse upp samt bygglovshanteringens roll och möjligheter för att höja kvaliteten på det som byggs. Också frågor om bygglovsbefriade åtgärder nämns.

Bygglovets betydelse

Kapitel 10

Här tas vikten av att torg, gator och allmänna platser utformas på ett attraktivt sätt upp till diskussion. Också villkoren för genomtänkt utformning av dessa inom och utom detaljplanelagt område diskuteras.

Allmänna och offentliga platser

Kapitel 11

I kapitlet tas frågor om förvaltning, livscykelanalys och samverkan upp.

Förvaltning

Kapitel 12

Detta kapitel tar upp upphandlingsfrågor och arkitekttävlingars betydelse för kvalitetsarkitektur och innovationer.

Upphandlingar, tävlingar, utställningar och bomässor

Kapitel 13

I det sista kapitlet presenteras åtgärder som kan stärka arkitekturens roll i samhället och i offentlig sektor. Till exempel kommunernas behov av kompetensutveckling, utvecklandet av regionala kompetenscentra och statliga insatser diskuteras. En samlad konsekvensbedömning finns också här.

Förslag med konsekvensbedömning
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej