Politik för gestaltad livsmiljö

Ett gemensamt skapande är kärnan i den nya politiken för arkitektur, form och design. En politik som på ett tydligt sätt tar utgångspunkt i människan och hennes livsmiljö.

Regering och riksdag anser att arkitektur, form och design har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag. 2018 antog riksdagen politiska mål för arkitektur-, form- och designområdet.

Propositionen "Politik för gestaltad livsmiljö" (Prop. 2017/18:110) presenterades 22 februari 2018 av kultur-, miljö- och bostadsministrarna. Propositionen tar ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön och utgör en samlad nationell arkitekturpolicy.

Ny arkitektur- form- och designpolitik för hållbara gestaltade livsmiljöer

I propositionen definieras kvaliteter: det handlar om att skapa värden, inte bara för beställaren och brukaren utan även för samhället i stort och för framtida generationer. Att gestalta en hållbar livsmiljö handlar om att organisera komplexa och ibland motstridiga intressen till en helhet. Propositionen trycker på att den gestaltade livsmiljön berör många politikområden och därför är samverkan och samarbete centralt. Samverkan behövs för att olika perspektiv ska kunna belysas och är, enligt regeringen, enda sättet att skapa helhetssyn.

Propositionen hänvisar till belagd kompetensbrist hos kommuner, länsstyrelser och andra. Samverkan ska möta detta samt även stärka statens förebildlighet, som genomgående lyfts väldigt tydligt.

Ytterligare ett syfte med propositionen är att tydliggöra och stärka ansvarsstrukturen för frågorna för att främja den gestaltade livsmiljöns kvalitet och för att stödja utvecklingen inom området.

Propositionens mål

Riksdagen antog 2018 följande mål för arkitektur-, form- och design:

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Det ska uppnås genom att

  • hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden
  • kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids
  • det offentliga agerar förebildligt
  • estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas
  • miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och
  • samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt.

Målet ska vara styrande för statens initiativ när det gäller arbetet med gestaltade livsmiljöer, arkitektur, form och design. Målet ska vara vägledande för kommuner och landsting. Propositionen nämner många politikområden med bäring på arkitektur-, form- och designpolitiken. Särskilt lyfts Agenda 2030, FNs New Urban Agenda, miljömålen och ett stort antal andra politiska mål som berör den gestaltade livsmiljön.

Propositionen i sin helhet finns i "Relaterad information". Du kan också ta del av Boverkets presentation av Arkitektur och gestaltad livsmiljö, som nedladdningsbar PDF under dokument.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej