Fördjupningar av och tillägg till översiktsplan

Delar av översiktsplanen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då kan man fördjupa den. En fördjupning efter det att den kommunomfattande översiktsplanen antagits innebär att denna ändras för det område fördjupningen omfattar. Tätorter och kustområden är exempel på områden som kan behandlas genom fördjupning. Kommunen kan också ändra sin översiktsplan genom ett tillägg för att tillgodose ett allmänt intresse. Till exempel kan ett tillägg för vindkraft behövas. Ett tillägg är kommuntäckande. Både vid fördjupning och tillägg ska sambanden med och konsekvenserna för översiktsplanen som helhet redovisas.

Fördjupning av översiktsplanen

En översiktsplan ska utformas så att den ger tydlig vägledning och information till kommuninvånare, myndigheter och företag. I områden med mer komplicerade förhållanden där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än för kommunen i övrigt kan planen fördjupas. En sådan fördjupning kan göras samtidigt med den kommunomfattande planen och ingå i denna som ett särskilt kapitel. Den kan också göras senare, vilket innebär att översiktsplanen då ändras för det området.

Tätorter och kommundelar kan fördjupas

Exempel på områden som kan behandlas med fördjupning är tätorter och kommundelar där det är särskilt stor konkurrens mellan olika intressen och anspråk, såsom kustavsnitt med hårt bebyggelsetryck och stora bevarandevärden. En fördjupning kan också avse ett planerat utbyggnadsområde.  Där man vill klara ut huvuddragen i markanvändning, kvartersstruktur och gatunät, men där man inte vill eller kan upprätta detaljplan för hela området samtidigt.
Planområdets storlek och karaktär påverkar hur fördjupningen utformas. Hur detaljerad den ska vara beror på fördjupningens syfte och på de aktuella planeringsfrågorna. Fördjupningar kan därför få varierande innehåll och täcka allt från större områden till enskilda stadskvarter. De tjänar som mellanled mellan den kommunomfattande översiktsplanen och detaljplanen.

Konsekvenser ska redovisas

För en ändring genom fördjupning gäller samma krav på innehållet som för översiktsplanen i övrigt. Sambanden med och konsekvenserna för översiktsplanen som helhet ska redovisas. Även förfarandet är i allt väsentligt detsamma som för den kommunomfattande översiktsplanen.  I stället för utställning kan kommunen dock välja att enbart kungöra förslaget och hålla det tillgängligt för granskning i minst sex veckor.
När fördjupningen vunnit laga kraft ska  bland annat planen och  samrådsredogörelsen skickas till länsstyrelsen, Boverket, samt berörda kommuner och regionala organ.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 23 §

När kommunen arbetar med fördjupningar blir den översiktliga planeringen mer konkret. Det innebär att dialogen mellan kommun och medborgare underlättas. Därmed ökar även medborgarnas förståelse för kommunens avsikter med den framtida markanvändningen.

Tillägg till översiktsplanen

För frågor av allmänt intresse som inte tagits upp eller inte behandlats tillräckligt i gällande översiktsplan kan denna ändras i form av ett tillägg. Att göra tillägg ett sätt att hålla översiktsplanen aktuell i avvaktan på en omarbetning. Sådana tillägg gäller hela kommunen och innebär att man gör avvägningar mellan olika allmänna intressen. (prop 2009/10:170 sid 188)
Exempel på planeringsfrågor som kan behandlas genom tillägg är:

  • översvämningar
  • områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
  • infrastruktur
  • vindkraft
  • vattenkraft
  • områden för jordbruket och öppna landskap 
  • bostadsförsörjning

 (prop 2006/07:122 sid 40)
Ett tillägg tas fram och beslutas på samma sätt som den kommunomfattande översiktsplanen. Tillägg ska ställas ut i minst två månader. Möjligheten att ersätta utställning genom att hålla förslaget tillgängligt för granskning i sex veckor gäller enbart fördjupning. I tillägget ska konsekvenserna för och sambanden med översiktsplanen som helhet tydligt framgå.

Ett tillägg kan bara göras till en i övrigt aktuell översiktsplan. När tilläggen blivit så många att det blir svårt att få en samlad bild av kommunens utveckling finns det skäl att göra en ny översiktsplan. (prop 2006/07:122 sid 40)

När tillägget vunnit laga kraft ska planen och samrådsredogörelsen skickas till länsstyrelsen, Boverket, samt berörda kommuner och regionala organ.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 23 §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej