Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 15 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering

  Rapporten visar hur indikatorer kan användas för att stödja och utvärdera kommunernas planeringsarbete. Rapporten är en del av Boverkets miljömålsarbete.

 • Energianvändning i byggnader Energianvändning i byggnader

  Åtgärder för att minska energianvändningen, som nämns i rapporten, är exempelvis information om olika uppvärmningsformer, styrmedel som uppmuntrar att bygga bättre än vad byggreglerna säger samt ekonomiskt stöd till fördjupade projekteringar vid ombyggnad.

 • Bostäder och nya ljudkrav Bostäder och nya ljudkrav

  I takt med förtätningen av våra stadskärnor ökar diskussionen om bullerproblem för de boende. Buller är ett av de inslag som kan innebära problem för projektören, arkitekten och framför allt den boende.

 • Buller Buller

  Det här är ett som underlag för politiska ställningstaganden, vid framtagning av en ny miljömålsproposition. Propositionen talar sedan om för myndigheterna hur miljömålsarbetet ska bedrivas.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Bygg- och fastighetssektorns miljöarbete Bygg- och fastighetssektorns miljöarbete

  Boverkets särskilda ansvar för bygg- och fastighetssektorns miljömålsarbete, redovisas här. Ansvaret innebär exempelvis att verket ska vara samlande, stödjande och pådrivande när det gäller miljökvalitetsmålen mot bygg- och fastighetssektorn.

 • Byggnader i förändrat klimat Byggnader i förändrat klimat

  Klimatförändringars påverkan på byggnader, vid nederbörd och vindar samt vid vatteninträngningar på grund av ökade dagvattenmängder. Det kan du ta del av i rapporten, som är framtagen av Boverket, till Klimat- och sårbarhetsutredningen.

 • Planeringsunderlag Planeringsunderlag

  Planeringsunderlaget till utvärderingen ”God bebyggd miljö” spänner över många aspekter, vissa kan kännas motstridiga. Men samhällsplaneringen handlar alltid om avvägningar att ta ställning i varje enskilt fall. Man måste fråga sig vad som är bäst på lång sikt utifrån förutsättningarna.

 • Bostadsnära natur Bostadsnära natur

  Den här skriften ska inspirera och ge stöd till kommunerna i deras arbete med att säkra tillgången till de grönområden som finns nära bostäderna.

  212,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Miljömål i fysiska planer Miljömål i fysiska planer

  De nationella miljökvalitetsmålen ska nås genom olika åtgärder. Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för hållbar användning av mark och vattenområden, som är en förutsättning för att nå målen. I rapporten konstateras också att konsekvenser av planförslagen behöver analyseras och beskrivas.

 • Kulturhistorisk värdefull bebyggelse Kulturhistorisk värdefull bebyggelse

  År 2020 ska Sverige ha löst de stora miljöproblemen. Det har riksdagen satt upp som mål. Boverket har ansvar för ett av de nationella målen för att uppnå detta - God bebyggd miljö. Rapporten om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är en del av utvärderingen av målet.

Sidansvarig: Publikationsservice