Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppföljning av bidraget för grönare städer

Rapport över hur medlen använts och vilka resultat som uppnåtts

Utgivningsår:
2023
Antal sidor:
33
ISBN (PDF):
978-91-89581-30-2
Rapport:
2023:13

Bidraget för grönare städer syftar till att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser och samtidigt bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Bidraget var sökbart vid två tillfällen under 2018. Boverket har nu följt upp hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts.

Flertalet av de beviljade åtgärderna har syftat till att höja kvaliteten på befintliga grönområden och därigenom utveckla områdets förutsättningar att bidra med ekosystemtjänster. Vanliga åtgärder har utgjorts av nyanläggning och omgestaltning av parker, anläggning av dagvattendammar och plantering av grönska i stadsmiljö där hårdgjorda ytor dominerar. Flera kommuner redovisar gröna lösningar för ett resurseffektivt nyttjande av ytor för dagvattenhantering.

Bidraget för grönare städer har, enligt Boverkets bedömning, bidragit till en hållbar utveckling av städer och tätorter. Etablering av grönska i stadsmiljö kan med fördel användas vid klimatanpassning och flera av projekten visar på möjligheten att skapa hållbara dagvattenlösningar i tätbebyggda områden. Att utveckla och förbättra den gröna infrastrukturen ger fler ekosystemtjänster i den urbana miljön, och är ett kostnadseffektivt sätt att utveckla städer och tätorter till att bli mer hållbara och hälsosamma.

Bidraget regleras i förordningen (2017:1337) om bidrag för grönare städer. Enligt 21 § i förordningen ska Boverket följa upp att syftet med bidraget tillgodoses. Boverket ska därutöver varje år i samband med sin årsredovisning rapportera hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts. Rapporten har avgränsats till projekt som har slututbetalats under år 2022.

 

Tillbaka till toppen