Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag om totalförsvarets intressen vid prövning enligt plan- och bygglagen

Slutrapport

Utgivningsår:
2023
Antal sidor:
61
ISBN (PDF):
978-91-89581-36-4
Rapport:
2023:19

I maj 2022 fick Boverket i uppdrag av regeringen att utreda om det så kallade detaljplanekravet och bestämmelserna om miljöbedömningar i plan- och bygglagen bör begränsas för projekt som omfattar totalförsvarets intressen. I slutrapporten föreslår Boverket ett undantag från detaljplanekravet som bygger på att undantag för MKB-projekt enbart kan göras om planläggning skulle innebära en risk för att konfidentiella uppgifter röjs. 

Boverkets uppdrag var att utreda om det så kallade detaljplanekravet i 4 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900) bör begränsas för projekt eller delar av projekt som enbart avser totalförsvaret eller beredskapen vid civila olyckor och kriser, och en planläggning kan avses inverka negativt på syftet med projektet. Boverket skulle också utreda i vilken omfattning plan- och bygglagens bestämmelser om miljöbedömningar av detaljplaner försvårar etableringen av sådan bebyggelse och sådana byggnadsverk som behövs för totalförsvaret. I uppdraget ingick även att lämna nödvändiga författningsförslag som ska vara förenliga med EU-rätten och åtaganden i internationella konventioner samt redovisa konsekvenserna av de förslag som lämnas.

Syftet med uppdraget var undersöka och ta fram förslag på hur bestämmelserna i plan- och bygglagen behöver vara utformade för att möjliggöra den tillväxt som totalförsvaret står inför samt vilka konsekvenser detta får. Detta för att underlätta en ökning av Sveriges försvarsförmåga och möjliggöra upprustning i snabbare takt än tidigare.

Utredningen visar att det juridiskt är möjligt att föreslå ett undantag från detaljplanekravet, med vissa begränsningar utifrån EU-rätten. Utifrån uppdragets begränsningar och för att tillgodose MKB-direktivet har Boverket därför föreslagit ett undantag från detaljplanekravet som bygger på att undantag för MKB-projekt enbart kan göras om planläggning skulle innebära en risk för att konfidentiella uppgifter röjs. Samtidigt finns det argument som talar både för och emot ett undantag. I slutrapporten för uppdraget redovisas Boverkets utredning, slutsatser, författningsförslag och beskrivning av konsekvenser.

Tillbaka till toppen