Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kontrollstation av reglerna för byggnaders energiprestanda

Utgivningsår:
2023
Antal sidor:
52
ISBN (PDF):
978-91-89581-29-6

Boverket har genomfört en kontrollstation för att följa upp och utvärdera om nuvarande byggregler på ett kostnadseffektivt sätt bidrar till teknikneutrala val av hållbara uppvärmnings- och kylsystem, långsiktigt energieffektiva byggnader med bra klimatskärm och en effektiv elanvändning i uppvärmningen som beaktar effektutmaningen i energisystemet. Enligt myndighetens utredning uppfyller dagens energiregler de avsedda målen. Boverket bedömer därför att en ändring av de nuvarande energikraven i Boverkets byggregler inte är nödvändig i dagsläget.

Boverket har genomfört en kontrollstation av de nuvarande byggreglerna. Särskilt har Boverket uppdaterat och redovisat de data som behövs för att beräkna kostnadsoptimala nivåer för energiprestandakraven i Boverkets byggregler (BFS 2011:6) – föreskrifter och allmänna råd (BBR) samt genomfört nya beräkningar av de kostnadsoptimala nivåerna. Boverket har också utrett viktningsfaktorerna för olika energibärare i BBR för att dessa ska uppnå teknikneutralitet och kostnadsoptimala nivåer.

Beräkningarna visar att det inte finns behov av att skärpa dagens minimikrav på primärenergital. Både den nationella målsättningen på att sikta på kostnadsoptimalitet och bestämmelserna i EU:s energiprestandadirektiv uppfylls med dagens kravnivåer. Boverket bedömer dock att en skärpning av kravet på primärenergital för flerbostadshus skulle vara möjlig. En sådan skärpning bör dock samordnas med andra förestående ändringar av energihushållningsreglerna i samband med arbetet med de nya och förenklade byggreglerna samt revideringen av energiprestandadirektivet. Boverket bedömer också att viktningsfaktorerna befinner sig på en lämplig nivå.

Tillbaka till toppen