Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Årsredovisning 2022

Utgivningsår:
2023
Antal sidor:
134
ISBN (PDF):
978-91-89581-26-5
Rapport:
2023:9

I årsredovisningen redovisar Boverket sitt arbete under 2022. I avsnittet "GD har ordet" finns generaldirektörens sammanfattning av året som gick. Det avsnittet redovisas här nedan men för att få alla detaljer går det bra att ladda ner hela rapporten.

Året har präglats av en turbulens och oro i omvärlden – postpandemi, kriget i Ukraina, energikrisen och ökade hot mot informationssäkerheten. Vi lever i en föränderlig värld med stora samhällsutmaningar och vår förmåga till snabb omställning och samverkan fortsätter att sättas på prov. Boverket har bidragit till samhällets återhämtning och beredskap, bland annat genom att hantera statliga stöd för ökade kostnader inom jordbrukssektorn till följd av kriget. Vi står inför stora klimatutmaningar. En stor del av vårt arbete tar utgångspunkten i minskad klimatpåverkan och klimatanpassning.

Energikrisen har gjort avtryck, både i omvärlden och i vårt arbete. Vi har jobbat tillsammans med Energimyndigheten och andra aktörer för att minska energiförbrukningen här och nu. Det förändrade geopolitiska läget har stor påverkan på den fysiska miljön. Där kan vi spela en viktig roll genom att snabbt ställa om och bidra till en lokal, regional och nationell planeringsprocess för en robust energiförsörjning. Vi är djupt involverade i förhandlingarna inför det nya energiprestandadirektivet. Sveriges ståndpunkt får gehör i den europeiska gemenskapen och vi bidrar till ett bra förhandlingsläge.

Det behöver byggas fler bostäder över hela landet. Boverket har tagit fram nya underlag med mått på bostadsbristen som ska underlätta kommunernas arbete. Förutsättningarna för bostadsbyggandet har försämrats mycket snabbt, på grund av det osäkra läget för hushåll och investerare. Vi bidrar med analyser och prognoser på bygg- och bostadsmarknaden, men vi också med ett förenklat regelverk. Boverkets byggprognoser är efterfrågade beslutsunderlag och vi står oss väl jämfört med andra prognosmakare. Boverkets byggregler moderniseras och förenklas för att kunna bidra till ett snabbare och mer kostnadseffektivt byggande.

Boverkets tog över uppgifter från Delegationen mot segregation. Den nya verksamheten stärker oss inom området boendesegregation och sociala hållbarhetsfrågor. Vi har under året arbetat med att integrera segregationsbarometern i Boverkets verksamhet.

Boverkets digitala vägledning PBL kunskapsbanken har bidragit till att förenkla och förkorta processerna i plan- och byggskedet. Byggsektorns aktörer lyfter vår vägledning som ett viktigt verktyg i samhällsbyggnadsprocessen.

Vi kliver fram och tar ansvar för digitaliseringen i plan- och byggprocessen. Vi behöver bli en sektorsmyndighet för digitalisering inom planering och byggande för att kunna ta en större roll i framtiden. Det är ett långsiktigt och strukturerat arbete som kräver tunga investeringar och resurser för förvaltning.

Vi fortsätter vår utvecklingsresa. Distansarbete är en naturlig del. En ny digital samarbetsplattform för videomöten, chatt och fildelning har sjösatts. Vi är en av de första myndigheterna som använder en nordisk molntjänst, som uppfyller kraven på säkerhet och funktionalitet. Vårt nya kontor, med planerad inflyttning 2025, är ytterligare ett steg på vår utvecklingsresa.

Vi fick minskade medel inför 2022 vilket varit en utmaning för organisationen med hög arbetsbelastning som följd. De administrativa kraven har dessutom ökat och tar stora resurser i anspråk för oss som är en liten myndighet, till exempel ökade krav på informationssäkerhet. Vi balanserar våra minskade resurser mellan snabba leveranser av regeringsuppdrag och det långsiktiga basuppdraget som förvaltningsmyndighet.

Det har varit ett utmanande år som ställt krav på agila arbetssätt och en snabbfotad organisation. Alla medarbetare har kämpat hårt under den turbulenta tiden. Jag vill rikta ett varmt tack till medarbetarna och deras engagemang som har varit en viktig förutsättning för de resultat vi har skapat. Med kompetens, engagemang, öppenhet och respekt arbetar vi tillsammans för ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer.

Tillbaka till toppen