Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översikts- och regionplan i en digital miljö

Utgivningsår:
2021
Antal sidor:
40
ISBN (PDF):
978-91-7563-770-9
Rapport:
2021:27

Som ett led i arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess har Boverket utrett vad som krävs för att översikts- och regionplaner ska fungera i en digital miljö.

Översikts- och regionplaner har inte någon uppdelning i plankarta och planbeskrivning som en detaljplan. Det är därför av stor vikt att planerna digitaliseras sammanhållet i sin helhet för att säkerställa ett komplett beslutsunderlag vid efterföljande skede.

Boverket föreslår en ändring i plan- och byggförordningen, PBF, för att säkerställa att digitala översikts- och regionplaner kommer tillstånd. Ändringen innebär att motsvarande regler som gäller för detaljplan och planbeskrivning även kommer att omfatta översiktsplaner och regionplaner som påbörjas efter 31 december 2026.

Slutredovisning av uppdraget för 2021

Boverket fick 2021 ett förnyat uppdrag att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö – nu med fokus på lösningar. Uppdraget redovisas genom en sammanfattande slutrapport och fyra ämnesrapporter. Denna rapport om detaljplaners omvandling till enhetlig digital planinformation är en ämnesrapport.

Rapporter som ingår i redovisningen av uppdraget:

  • Lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö (sammanfattande rapport)
  • Digital kommunikation i PBL
  • Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala planer
  • Detaljplaners omvandling till enhetlig digital planinformation 
  • Översikts- och regionplaner i digital miljö (denna rapport)
Tillbaka till toppen