På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö, delrapport 2

Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
34
ISBN (tryck):
978-91-7563-714-3
ISBN (PDF):
978-91-7563-715-0
Rapport:
2020:20

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att under åren 2018–2021 förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska ha en god inomhusmiljö. Regeringsuppdraget redovisas genom två delrapporter och en slutrapport, varav denna rapport är delrapport två.

I slutet av 2018 publicerade Boverket rapporten "Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn" (2018:36). I den konstaterades bland annat att fel brister och skador i byggandet kostar samhället över 100 miljarder per år, kostnader som vi skulle kunna minska genom att bygga rätt från början. I rapporten läggs också möjliga förklaringar fram, exempelvis att den höga förekomsten av fel, brister och skador till stor del handlar om bristande motivation och engagemang i byggsektorn. Slutsatserna i rapporten är vägledande för det fortsatta arbetet inom regeringsuppdraget att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö.

Vidare undersökningar som Boverket har gjort visar att det finns ett tydligt samband mellan de anställdas motivation och engagemang, deras ambition att minska förekomsten av fel och den projektkultur som råder inom byggprojekten. Ett sätt att påverka utvecklingen är att ta fram upphandlingskriterier för projektkultur och produktivitet inom byggprojekt. Boverket ska samla in och tillgängliggöra kvalitetsgranskad kunskap och fokus för kunskapsstödet kommer att vara risker och kontroller. Boverket arbetar med att identifiera och utreda systematiska fel, brister och skador i byggandet. På Boverkets webbplats finns sedan en tid tillbaka möjlighet att lämna in tips om vad som kan vara systematiska fel, brister och skador. Boverket skulle enligt det ursprungliga regeringsuppdraget uppdatera tidigare genomförd undersökning av byggnaders tekniska status och energianvändning. Uppdraget har ändrats, vilket innebär att Boverket i stället arbetar för att samla befintliga inomhusmiljödata från olika aktörer för att kunna presentera dem på ett kvalitetsgranskat och samlat sätt.

Regeringens ambitioner är att byggsektorn ska ställas om i en mer hållbar riktning. Det arbetet pågår och kommer att kräva en ökad förändringstakt för att målen ska kunna uppnås. Snabb implementering av ny teknik och nya material i stor skala ökar risken för fel, vilket också konstaterades i rapporten "Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn". Det gör det viktigare än någonsin att Boverket följer och bevakar utvecklingen för att kunna agera proaktivt och vara en sammanhållande kraft som driver förändringsarbete över tid. Boverket föreslår att regeringen ger Boverket fortsatta anslag och rollen att vara en sammanhållande och pådrivande aktör som långsiktigt ska verka för att minska förekomst av fel, brister och skador i byggsektorn och därmed bidra till god inomhusmiljö och minskade samhällsekonomiska kostnader.

Det finns även ett behov av oberoende forskning inom denna sektor. Boverket föreslår att regeringen ger Boverket rollen att fördela egna forskningsmedel för att kunna stödja samhällsrelevant forskning, som är särskilt viktig för Boverkets myndighetsutövning och verksamhetsområde. Inom detta regeringsuppdrag har Boverket sett behov av kunskapsfördjupning exempelvis inom områdena inomhusmiljö, byggnadsmaterial samt fel, brister och skador.

Tillbaka till toppen