Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regionernas roll i gestaltad livsmiljö

Förstudie med fokus på regional utveckling

Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
58
ISBN (tryck):
978-91-7563-696-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-697-9
Rapport:
2020:11

Regionernas uppdrag handlar till stor del om att skapa förutsättningar för god livskvalitet och kvalitativa och hållbara livsmiljöer för sina medborgare. Arkitektur, form, design, kultur, konst och kulturarv kan i dessa frågor utgöra kraftfulla verktyg. Boverket har i en kartläggning lagt fokus på kopplingen mellan regional utveckling och gestaltad livsmiljö. Syftet är att inspirera regioner till att ta inspiration och kraft i den nya politiken för gestaltad livsmiljö.

För att målet gestaltad livsmiljö ska få genomslag och leda till en större omsorg om våra livsmiljöer krävs att aktörer såväl offentliga som privata agerar på alla nivåer; statlig, regional och kommunal nivå. Boverket har i en kartläggning lagt fokus på hur politiken för gestaltad livsmiljö kan kopplas till det regionala kultur-, infrastruktur- och utvecklingsarbetet.

Regionernas uppdrag handlar till stor del om att skapa förutsättningar för god livskvalitet och kvalitativa och hållbara livsmiljöer för sina medborgare. Detta genom sitt ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, kollektivtrafik och kultur, men också för att driva arbetet med en hållbar regional utveckling och planering av regional transportinfrastruktur. Arkitektur, form, design, konst, och kulturarv kan i dessa frågor utgöra kraftfulla verktyg för att skapa hållbara, jämlika och mindre segregerade livsmiljöer.

Regionens attraktionskraft

Politikområdet gestaltad livsmiljö har en tydlig koppling till det regionala utvecklingsarbetet. Människor lever och rör sig oberoende av kommungränserna och många samhällsstrukturer och utmaningar behöver lyftas i större regionala sammanhang. Regionens attraktionskraft finns i de enskilda platserna och tillgängligheten mellan dem. Det regionala utvecklingsarbetet behöver utgå från människors behov och fokusera på att skapa attraktiva miljöer som erbjuder hög livskvalitet för dem som bor och verkar i regionen. Detta höjer såväl de enskilda kommunernas som regionens utvecklingspotential.

Attraktiva miljöer som är väl sammankopplade skapar ett dynamiskt nätverk med hög valfrihet och livskvalitet. Infrastrukturen är inte ett mål utan ett verktyg för att skapa tillgänglighet till attraktiva boendemiljöer, myllrande stadsliv, rekreativa miljöer, spännande kulturscener, bra utbildning och en stark arbetsmarknad.

Tillbaka till toppen