På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Buller från idrottsplatser – en vägledning

Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
36
ISBN (tryck):
978-91-7563-718-1
ISBN (PDF):
978-91-7563-719-8
Rapport:
2020:22

Boverket har tagit fram en vägledning om buller från idrottsplatser som stöd för tillämpningen av plan- och bygglagen. Vägledningen kan användas vid olika situationer, men den är i första hand avsedd att användas vid detaljplaneläggning eller bygglovsprövning av ny bostadsbebyggelse i områden som exponeras för buller från idrottsplats.

Tillgång till idrottsplatser inom rimliga avstånd från bostaden är en attraktivitetsfaktor och har stor betydelse för folkhälsan. Men buller från idrottsplatser kan också vara störande för människor som exponeras för detta i sin boendemiljö. Sådana störningar bedöms ha ökat under senare år, bland annat beroende på förtätning av bebyggelse. Det har tidigare inte funnits någon vägledning för hur störande ljud från idrottsplatser ska hanteras i olika situationer.

Vägledningen har tagits fram för bedömning av buller utomhus från idrottsplatser och liknande anläggningar vid tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900). I första hand är vägledningen avsedd att användas vid detaljplaneläggning eller bygglovsprövning av ny bostadsbebyggelse i områden som exponeras för buller från idrottsplats. Den kan också användas vid anläggandet av en ny idrottsplats eller vid ombyggnad av en sådan.

I vägledningen finns inga riktvärden angivna som decibelnivåer. Det beror på att ljud från idrottsplatser kan vara av många olika slag och variera i såväl ljudstyrka som varaktighet. Istället för siffervärden förordar Boverket ett arbetssätt där man gör en samlad bedömning utifrån förutsättningarna i det enskilda ärendet, och där ljudnivån är en av flera faktorer som ska vägas in.

Tillbaka till toppen