På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Mångfunktionella gator

Utgivningsår:
2019
Antal sidor:
92
ISBN (tryck):
978-91-7563-630-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-631-3
Rapport:
2019:7

Regeringen gav under 2018 Boverket i uppdrag att ta fram en samling exempel om mångfunktionella gator. Uppdraget redovisas i denna rapport.

Gator har i alla tider utgjort en viktig del i det offentliga rum där människor rör sig, vistas och möts. Hur gator utformas och vilka åtgärder som görs i anknytning till gatorna blir därmed centralt för städernas fortsatta utveckling. Med gaturum i städerna som är väl gestaltade och som anammar teknikutvecklingens möjligheter kan bidra till inkluderande miljöer med god tillgänglighet för alla, motverka utanförskap, segregation och ohälsa samt att klara av många klimat- och miljöutmaningar.

Boverkets uppdrag är avgränsat till att sammanställa exempel på omvandling av tidigare genomfartsleder till stadsgator som är mångfunktionella, det vill säga där många olika behov och intressen hanteras samlat och där teknikutvecklingens och digitaliseringens möjligheter nyttjas för att skapa levande och hållbara stadsmiljöer.

Exempelsamlingen illustrerar olika typer av omvandling till mångfunktionella gator. Gatorna har tidigare varit genomfartsleder eller huvudgator för biltrafik, som omvandlas till attraktiva stråk för gång-, cykel- och kollektivtrafik, vilket i sin tur skapar förutsättningar för ökad bebyggelse, aktiva bottenvåningar, social interaktion längs med gatan, möjlighet att få in en ökad grönstruktur samt att lösa lokala miljöproblem och bidra till klimatanpassning. Omvandlingen skapar därmed tilltalande miljöer som ökar stadens, tätortens eller stadsdelens attraktivitet för såväl boende, besökare som verksamhetsutövare.

Exempelsamlingen innehåller såväl svenska som internationella exempel. De svenska exemplen är framtagna genom litteraturstudier och intervjuer med kommunala tjänstemän, medan de internationella exemplen endast bygger på litteraturstudier.

Tillbaka till toppen