Allmännyttan 2017-2018 - årlig uppföljning

Allmännyttan 2017-2018 - årlig uppföljning
Utgivningsår:
2019
Antal sidor:
19
ISBN (tryck):
978-91-7563-642-9
ISBN (PDF):
978-91-7563-643-6
Rapport:
2019:17
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket har genom 4 § förordning (2011:1159) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag bl.a. i uppdrag att årligen följa de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden inklusive de förändrade förutsättningarna för bostadsaktiebolagen när det gäller konkurrens, valfrihet, segregation samt modernisering och underhåll av beståndet.

I denna rapport lyfter Boverket fram några iakttagelser och konsekvenser utifrån Bostadsmarknadsenkäten avseende 2017.

Sidansvarig: Publikationsservice