På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förebilder för handläggningstider

Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
38
ISBN (tryck):
978-91-7563-582-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-583-5
Rapport:
2018:27

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att sammanställa, redovisa och tillgängliggöra goda exempel på kommuner som klarar plan- och bygglagens krav på handläggningstider. För att få ett underlag till sammanställningen har länsstyrelserna rapporterat in ett material till Boverket som bland annat baserar sig på enkäter och intervjuer från länens olika kommuner.

I plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, ställs krav på handläggningstider som inte får överskridas. Det gäller ärenden om planbesked, lov och förhandsbesked samt startbesked som föregås av anmälan. I de flesta fall uppfylls kraven på handläggningstid. I de fall då ärenden överskrider kraven i PBL beror det ofta på orsaker som den enskilda handläggaren inte direkt kan påverka. Variationen är också stor bland landets kommuner framförallt vad gäller antal ärenden, tillgången till resurser och kompetens samt rutiner för handläggningsprocesserna.

Boverket kan konstatera att det finns ett antal åtgärder som i olika utsträckning bidrar till att ärenden handläggs inom fastställd tid. Förekomsten av delegationsordning och rutiner för handläggning från start till slut verkar påskynda processen från ansökan till beslut. Digitalisering och e-tjänster hjälper också till att korta handläggningstiden genom att personalresurserna kan användas effektivare. Digitaliseringen kan även bidra till mer kompletta ärenden. En framtida kompetensförsörjningsåtgärd kan vara att byggnadsnämnderna och förvaltningarna i större utsträckning än vad som sker idag samarbetar över de administrativa gränserna.

Tillbaka till toppen