På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Slutredovisning av uppdrag angående tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser om riksintressen

Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
106
ISBN (tryck):
978-91-7563-448-7
ISBN (PDF):
978-91-7563-449-4
Rapport:
2017:5

Boverket redovisar i denna rapport hur hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken fungerar i praktiken, vägledning om tillämpningen, vad som kan utvecklas och frågor som bör uppmärksammas i det fortsatta arbetet. Dessutom har Boverket för första gången tagit fram en vägledning för riksintressemyndigheterna i dialog med dessa, länsstyrelser och andra. Boverket menar att det bör vara likartad struktur för myndigheternas arbete med riksintresseanspråk men också för hur informationen om dessa går till.

Denna rapport består av fyra delar. Reflektioner och analys av riksintressesystemet, en sammanfattning och analys av de redovisningar som länsstyrelserna lämnat, en redovisning av den samordning och vägledning som gjorts av riksintressemyndigheternas arbete med riksintressefrågan och det vägledningsarbete som gjorts av vad begreppet påtaglig skada innebär i planprocessen.

Verkets tidigare framförda kritik mot riksintressesystemet kvarstår. I det yttrande Boverket avgav i samband med remissen av Riksintresseutredningens betänkande, SOU 2015:99, avstyrkte verket utredningens förslag i sin helhet. Verket pekar dock på att vissa förslag är användbara i fortsatt utredningarbete.

I analysen till detta uppdrag lyfter Boverket upp åtta aspekter på hushållningssystemet som det finns anledning att närmare beakta i det vidare arbetet. Det gäller följande:

  • Den nationella planeringsnivån behöver kopplas bättre till den nationella politiken och få en tydlig struktur.
  • Kriterier som ligger till grund för utpekande av riksintressen behöver anpassas till samhällsutvecklingen, bland annat den sektorpolitik som utvecklas.
  • Det behövs aktuella och välutvecklade kunskapsunderlag från riksintressemyndigheterna vars innehåll passar in i den informationsstruktur som byggs upp. Boverkets vägledning för riksintressemyndigheterna utvecklar hur det bör gå till.
  • Behovet av att staten kan uppträda samlat och tydligt är viktigt, inte minst vid större samhällsomvandlingar. Länsstyrelserna har idag rollen att samordna staten men upplever den som svag.
  • Rennäringen förutsätter tillgång till stora arealer med vissa kvaliteter. Rennäringen är viktigt för den samiska kulturen. Frågan är om hushållningsbestämmelserna svarar upp till de förväntningar som ställs på det i förhållande till de mål som gäller för näringen.
  • Det är lämpligt att staten får möjligheter att ingripa mot olämplig exploatering av jordbruksmark. Idag kan enskilda sakägare få saken prövad men länsstyrelserna kan inte ingripa.
  • Implementeringen av Boverkets vägledning för riksintressemyndigheterna behöver uppmärksammas.
  • Det finns behov av en översyn av bestämmelserna i 4 kapitlet miljöbalken, vilket länsstyrelserna också påtalat i sina redovisningar.
Tillbaka till toppen