EU och bostadspolitiken 2015

Rättsutveckling och samarbete inom EU av betydelse för svensk bostadspolitik

EU och bostadspolitiken 2015
Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
68
ISBN (tryck):
978-91-7563-353-4
ISBN (PDF):
978-91-7563-354-1
Rapport:
2016:5
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Bostadsfrågorna är högaktuella inom EU-samarbetet. Här kan du läsa om hur bostadsfrågorna just nu kommer upp inom några av EU:s olika politikområden.

Rapporten visar bland annat att:

  • Stadsutvecklingsfrågorna tar stora kliv framåt på EU-nivå inför det planerade undertecknandet av EU:s urbana agenda i maj. En genomförandestruktur med tolv teman och tolv tillhörande partnerskap har föreslagits, varav flera har direkt koppling till eller bäring på bostadsfrågorna.
  • Flyktingkrisen pressar EU att se över regelverket inom asyl- och migrationspolitiken och att frågan om mottagande och integration lyfts på EU-nivå.
  • EU:s energipolitik utvecklas snabbt. Inom ramen för kommissionens topprioriterade "Energiunion" driver man på för ökad energieffektivisering och potentialen anses vara särskilt stor inom bygg- och bostadssektorn.

Om uppdraget

Boverket följer på regeringens uppdrag utvecklingen inom EU för att identifiera sådant som är intressant ur ett bostadspolitiskt perspektiv. I rapporten hittar du en sammanfattning av de iakttagelser som gjorts under 2015 men även sådant som är på gång inom den närmaste framtiden.

Mer information

Mer information hittar du i "Relaterad information".

Sidansvarig: Publikationsservice