Plattform för hållbar stadsutveckling

– tillsammans för ett bättre liv i staden! Delrapport 2015

Plattform för hållbar stadsutveckling
Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
36
ISBN (tryck):
978-91-7563-199-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-200-1
Rapport:
2015:1
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket har fått i uppdrag att gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Den första delrapporten beskriver hur myndigheterna har tolkat uppdraget och organiserat arbetet samt innehåller en redovisning av de aktiviteter som genomförts under 2014.

Plattformen ska bidra till tvärsektoriell samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Arbetet ska möta städernas, tätorternas och stadsregionernas olika förutsättningar och behov. Plattformen ska även stödja de regionala strukturfondsprogrammens arbete med hållbar stadsutveckling. Årliga rapporter ska i januari lämnas till regeringskansliet.

Genomförda aktiviteter

Förutom att etablera myndighetssamverkan har bland annat följande aktiviteter genomförts: målgruppsanalys, extern kommunikation samt arbete med en webbplats och processtöd för regionala strukturfondsprogram.

Fokusområden

Utöver detta har fyra fokusområden tagits fram som beskriver förutsättningar för att en mer hållbar stadsutveckling ska kunna komma till stånd:

  • Människan i centrum
  • Kunskapsutveckling
  • Samverkan
  • Ekonomiska förutsättningar.

Konvent

I december 2014 genomfördes ett konvent inriktat på dialog kring de fyra fokusområdena. Slutsatser och medskick från konventet är ett viktigt underlag för 2015 års arbete. Bland annat ska fyra plattformsmöten och ett konvent genomföras.

Sidansvarig: Publikationsservice