Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planera för handel

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
58
ISBN (tryck):
978-91-7563-325-1
ISBN (PDF):
978-91-7563-326-8
Rapport:
2015:45

Det behövs en ökad samverkan mellan kommunerna och handeln. Det visar "Planera för handel", Boverkets vägledning för planering, etablering och utbyggnad av handelsområden och större butiker.

Externhandelns ökande marknadsandelar har länge betraktats som ett hot mot innerstaden. Idag ser vi flera – och parallella – trender som kan gynna både externhandeln och centrumhandeln. Den elektroniska handeln eller näthandeln växer och har ökat utbudet, men kan medföra allt fler godstransporter på vägar och i tätorter. Genom "bokaler" är detaljhandeln på väg tillbaka till bostadsområdena medan lanthandlarna på många håll håller på att tyna bort och måste satsa på nya tjänster. Hållbarhet i alla dess bemärkelser har vunnit genomslag i samhällsplaneringen och utgör såväl den stora trenden som den stora utmaningen för både handel och myndigheter.

Handeln påverkar den fysiska planeringen i landets kommuner, men planeringen påverkar också handelns villkor. En ökad samverkan mellan kommuner och handel är av stor vikt.

I rapporten lyfter Boverket fram fem centrala budskap som åtföljs av kommunala exempel från både stad och landsbygd från Ystad till Haparanda. Budskapen och exemplen illustrerar såväl de skyldigheter som de möjligheter som plan- och bygglagen anger för en hållbar handel och en hållbar utveckling. Samtliga budskap utgår från de allmänna intressena i plan- och bygglagen. Bland de allmänna intressena fokuseras samspelet mellan kommersiell service och samhällsservice, men även vikten av att kommunen tar ledarrollen. Detta förutsätter en fördjupad insikt i handelns villkor och förutsättningar. En bra medborgardialog är avgörande för delaktighet och inflytande på den kommunala beslutsnivån.

Handeln intar en given plats i den strategiska planläggningen, såväl i översiktsplaner som i regionala utvecklingsplaner. I vägledningen beskrivs ortsanalysen och handelspolicyn, vilka är två viktiga stöddokument till kommunens planläggning och bygglovsprövning.

Vägledningen är tänkt att underlätta för planerare på kommunal och regional nivå samt tillsynsmyndigheter, handeln, övrigt näringsliv, fastighetsägare och andra intresserade. Den kan bland annat användas vid etablering och utbyggnad av handelsområden och större butiker för detaljhandeln, inte minst i planläggning av förtätningsmiljöer.

Om uppdraget

"Planera för handel" är resultatet av ett regeringsuppdrag som Boverket fått för att uppdatera och följa upp två tidigare vägledningar på samma tema i syfte att underlätta för handelsetableringar i planeringen. Dessa publikationer gavs ut 1999 och 2004.

Vägledningen presenteras också i ett webbseminarium och inom ramen för Boverkets kompetenssatsning om plan- och bygglagen.

Mer information

Mer information hittar du i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen