Mål- och resultatindikatorer för samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Mål- och resultatindikatorer för samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
105
ISBN (tryck):
978-91-7563-235-3
ISBN (PDF):
978-91-7563-236-0
Rapport:
2015:14
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket fick i regleringsbrevet för 2015 i uppdrag att identifiera mål- och resultatindikatorer så det går att följa upp målen inom politikområdet samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande. Därför har Boverket nu tagit fram 20 mål- och resultatindikatorer för att följa samhällsutvecklingen.

I uppdraget betonades särskilt bostadsbyggnadsmålet om 250 000 nya bostäder fram till 2020, boendesociala och socioekonomiska aspekter, energieffektivisering av bebyggelsen samt hållbar stadsutveckling.

Det är inom dessa områden - kompletterat med delmålet långsiktigt fungerande bostadsmarknad - som vi har valt 20 indikatorer.

Arbetet har bland annat haft följande utgångspunkter:

  • indikatorerna ska mäta tillstånd
  • de ska vara upprepningsbara
  • de bör kunna redovisas årligen
  • de ska kunna tas fram med små resursinsatser
  • i första hand ska urvalet baseras på indikatorer där statistik redan finns och/eller där uppföljning redan sker
  • det är en fördel om indikatorn kan redovisas geografiskt
  • det är en fördel om indikatorn kan redovisas könsuppdelad.

Mer information

Mer information hittar du under "Relaterad information".

Sidansvarig: Publikationsservice