Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014

Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014
Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
80
ISBN (tryck):
978-91-7563-239-1
ISBN (PDF):
978-91-7563-240-7
Rapport:
2015:16
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket har tagit fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Denna rapport handlar om hur vi har genomfört handlingsplanen. Arbetet har gett många resultat både vad gäller identifierade kopplingar till jämställdhet i verksamheten och ökade kunskaper om jämställdhetsintegrering. Centrala verktyg har varit normkritik och genusanalys.

Handlingsplanens aktiviteter har stor bredd. De berör samtliga kärnområden i Boverkets myndighetsuppdrag - planering, byggande och boende. Exempel på aktiviteter:

  • Verktygen för ledning och styrning har analyserats, ett utkast till modell har tagits fram för remissarbetet.
  • Boverket hämtar årligen information från tre större enkäter – bostadsmarknadsenkäten, plan- och byggenkäten samt miljömålsenkäten. Ett analysarbete har påbörjats, som syftar till att se till att jämställdhetsperspektivet utvecklas i samtliga led, från framtagande av enkäterna till bearbetning av resultaten. Användning av könsuppdelad statistik är ett nödvändigt verktyg i arbetet för jämställdhet. Boverket behöver utveckla sina arbetssätt så att dessa möjligheter tas tillvara.
  • Lagen om bostadsanpassningsbidrag har studerats ur ett jämställdhetsperspektiv i samband med en bredare lagöversyn.
  • Språkanalyser har genomförts av några kapitel av Boverkets byggregler samt av kapitel ur PBL Kunskapsbanken, som är en webbtjänst för att sprida vägledningsmaterial om plan- och bygglagen. Analyserna behöver fortsätta i syfte att skapa rutiner som innebär att texterna kvalitetssäkras också ur ett jämställdhetsperspektiv. Ett antal exempel har tagits fram, som visar olika sätt att arbeta med jämställdhet i den byggda miljön. Jämställd kommunikation är ett område som Boverket arbetat specifikt med, bland annat genom bildanalyser. Boverket har ett brett myndighetsansvar för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, samt boende och bostadsfinansiering. Människans livsmiljö står i centrum för verksamheten och därmed är medvetenhet och kunskap om genusperspektiv en nyckelfaktor.

Om uppdraget

Regeringen gav 18 statliga myndigheter i uppdrag att under 2014 bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Boverket är en av de 18 och upprättade en "Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2014". Arbetet har bedrivits i enlighet med planen och resultatet sammanfattas i denna rapport.

Mer information

Mer information hittar du under "Relaterad information".

Sidansvarig: Publikationsservice