På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
80
ISBN (tryck):
978-91-7563-239-1
ISBN (PDF):
978-91-7563-240-7
Rapport:
2015:16

Boverket har tagit fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Denna rapport handlar om hur vi har genomfört handlingsplanen. Arbetet har gett många resultat både vad gäller identifierade kopplingar till jämställdhet i verksamheten och ökade kunskaper om jämställdhetsintegrering. Centrala verktyg har varit normkritik och genusanalys.

Handlingsplanens aktiviteter har stor bredd. De berör samtliga kärnområden i Boverkets myndighetsuppdrag - planering, byggande och boende. Exempel på aktiviteter:

  • Verktygen för ledning och styrning har analyserats, ett utkast till modell har tagits fram för remissarbetet.
  • Boverket hämtar årligen information från tre större enkäter – bostadsmarknadsenkäten, plan- och byggenkäten samt miljömålsenkäten. Ett analysarbete har påbörjats, som syftar till att se till att jämställdhetsperspektivet utvecklas i samtliga led, från framtagande av enkäterna till bearbetning av resultaten. Användning av könsuppdelad statistik är ett nödvändigt verktyg i arbetet för jämställdhet. Boverket behöver utveckla sina arbetssätt så att dessa möjligheter tas tillvara.
  • Lagen om bostadsanpassningsbidrag har studerats ur ett jämställdhetsperspektiv i samband med en bredare lagöversyn.
  • Språkanalyser har genomförts av några kapitel av Boverkets byggregler samt av kapitel ur PBL kunskapsbanken, som är en webbtjänst för att sprida vägledningsmaterial om plan- och bygglagen. Analyserna behöver fortsätta i syfte att skapa rutiner som innebär att texterna kvalitetssäkras också ur ett jämställdhetsperspektiv. Ett antal exempel har tagits fram, som visar olika sätt att arbeta med jämställdhet i den byggda miljön. Jämställd kommunikation är ett område som Boverket arbetat specifikt med, bland annat genom bildanalyser. Boverket har ett brett myndighetsansvar för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, samt boende och bostadsfinansiering. Människans livsmiljö står i centrum för verksamheten och därmed är medvetenhet och kunskap om genusperspektiv en nyckelfaktor.

Om uppdraget

Regeringen gav 18 statliga myndigheter i uppdrag att under 2014 bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Boverket är en av de 18 och upprättade en "Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2014". Arbetet har bedrivits i enlighet med planen och resultatet sammanfattas i denna rapport.

Mer information

Mer information hittar du under "Relaterad information".

Tillbaka till toppen