Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
17
ISBN (tryck):
978-91-7563-140-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-143-1
Rapport:
2014:20

Denna rapport utgör tillsammans med rapporten Uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov – Friggebodar m.m som lämnades december 2013 slutredovisning på regeringsuppdraget att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov.

Boverket fick av regeringen i uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas från krav på bygglov. Uppdraget var uppdelat i tre delar där den första delen handlar om att se över möjligheterna att öka den tillåtna storleken för friggebodar i anslutning till en- och tvåbostadshus. Den andra delen av uppdraget innebär att Boverket skulle överväga om det finns ytterligare åtgärder som kan vara lämpliga att undanta från det generella kravet på bygglov, utöver de som Plangenomförandeutredningen har föreslagit i betänkandet En effektivare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34) och de åtgärder som redan anges i 9 kap. PBL. Enligt den sista delen av uppdraget ska Boverket se över behovet av författningsändringar med anledning av Mark- och miljööverdomstolens dom i mål P 3537-12 från den 15 januari 2013.

Tillbaka till toppen