Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tekniska egenskapskrav på tillgänglighet för studentbostäder med tidsbegränsat bygglov

Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
66
ISBN (tryck):
978-91-7563-175-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-176-9
Rapport:
2014:30

Boverket har, på uppdrag av regeringen, utrett behovet av författningsändringar för undantag från de tekniska egenskapskraven på tillgänglighet och användbarhet i plan- och bygglagen (PBL) vid uppförande av studentbostäder med tidsbegränsat bygglov. Uppdraget gällde enbart de tekniska egenskapskraven på tillgänglighet, inte utformningskraven på tillgänglighet. Som skäl för uppdraget angav regeringen den akuta bostadsbristen på vissa studieorter.

I slutet av november 2014 redovisade Boverket uppdraget till regeringen.

Boverket anser att de tekniska egenskapskraven på tillgänglighet ska fortsätta att gälla, vid uppförande av studentbostäder med tidsbegränsat bygglov. Enligt Boverkets mening finns det inte tillräckliga skäl för att göra en ändring i plan- och bygglagen (PBL). Den minskade kostnaden för en sådan ändring skulle bli relativt liten i förhållande till byggkostnaden som helhet. Det är också osäkert om det skulle leda till ett ökat utbud av studentbostäder. Eftersom det är en komplex situation när ett tidsbegränsat bygglov prövas (kommunen ska göra en lämplighetsbedömning) skulle det kunna bli ett mer komplicerat regelverk istället för en förenkling.

Uppdraget berörde inte den del i plan- och bygglagen som säger att kommunen ska bedöma från fall till fall om utformningskraven på tillgänglighet ska uppfyllas vid tidsbegränsat bygglov. Det är alltså fortsatt möjligt för kommunerna att medge undantag från utformningskraven på tillgänglighet vid tidsbegränsat bygglov om man bedömer det som lämpligt.

Tillbaka till toppen