På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
187
ISBN (tryck):
978-91-7563-197-4
ISBN (PDF):
978-91-7563-198-1
Rapport:
2014:38

Boverket har, på uppdrag av regeringen, gjort en översyn av 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag. Resultatet blev ett förslag på en ny lag, med flera nya bestämmelser.

En ökad förutsebarhet för både enskilda och kommunala beslutsfattare har varit en allmän målsättning vid Boverkets översyn.

Lagförslaget innehåller flera nya bestämmelser, till exempel :

  • Bidrag ska kunna beviljas för vissa brandskyddsåtgärder.
  • Bidrag ska kunna beviljas för åtgärder för att värna integriteten, när personliga assistenter eller annan utomstående personal är verksamma i bostaden i stor omfattning.
  • Om sökanden går med på det, kan ägaren av ett flerbostadshus ta över rätten till bidrag för åtgärder i allmänna utrymmen. Fastighetsägaren kan då välja att göra egna tilläggsarbeten och alltså använda bidraget som en delfinansiering av en mer generell lösning, till exempel utföra markarbeten och hårdgörning i stället för att installera en ramp vid entrén.
  • Bidrag för åtgärder som behöver utföras på grund av att byggherren har avvikit från bygglagstiftningens tillgänglighetskrav ska bara nekas om det är sökanden själv som avvikit från kraven.
  • Ändringar i villkoren för bidrag efter ett bostadsbyte. Syftet är att öka enskildas valfrihet och möjligheter att i förväg bilda sig en uppfattning av hur kommunen kommer att ställa sig till en ansökan om bidrag för anpassningar i den nya bostaden.
  • Krav på ett medgivande från hyresvärd eller bostadsrättsförening, till att anpassningen utförs och att någon återställning efter utflytt inte behöver ske, lyfts in i lagen som ett villkor för bidrag. Ett liknande krav fanns tidigare i Boverkets föreskrifter (BFS 1992:46), men efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen har Boverket tagit bort detta krav i föreskrifterna.
  • Utökade möjligheter för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar att få bidrag för att återställa anpassningar.
  • Kommunerna ska inte bara kunna lämna bostadsanpassningsbidrag som ett kontantbidrag. Om sökanden går med på det, ska bidrag även kunna lämnas som ett åtagande från kommunen att låta utföra åtgärderna eller genom ett överlämnande av en begagnad produkt.
  • Nya handläggningsbestämmelser, till exempel om vad bidragsbeslutet ska innehålla för uppgifter och när ett bidrag ska betalas ut.

Om uppdraget

Boverket fick i mars 2013 i uppdrag av regeringen att analysera och bedöma om lagen om bostadsanpassningsbidrag behöver ändras och vid behov lämna förslag på förbättringar. Boverkets översyn har mynnat ut i denna rapport som överlämnades till regeringen i december 2014.

Tillbaka till toppen