De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012–2013

De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012–2013
Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
38
ISBN (tryck):
978-91-7563-111-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-112-7
Rapport:
2014:6
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Enligt förordning (2011:1159) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska Boverket bl.a. följa de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden inklusive de förändrade förutsättningarna för bostadsaktiebolagen när det gäller konkurrens, valfrihet, segregation samt modernisering och underhåll av beståndet.

I denna rapport behandlas moderniserings- och underhållsfrågor, valfrihetsfrågan utifrån försäljningar och ombildningar samt på konkurrensfrågan utifrån ägardirektiv och avkastningskrav. Rapporten bygger dels på Boverkets Bostadsmarknadsenkät från 2013 avseende 2012 och utvecklingstendenser under 2013 men även på en särskild enkät rörande modernisering och underhåll.

Sidansvarig: Publikationsservice