Vindkraft till havs

Brister och möjligheter vid planering och projektering

Vindkraft till havs
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
40
ISBN (tryck):
978-91-86342-94-4
ISBN (PDF):
978-91-86342-95-1
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Rapporten tittar bland annat på om och hur kommuner planerar för vindkraft till havs.

-Betydelsen av det statliga planeringsstödet för att främja kommuners arbete med att skapa planmässiga förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft.
-Hanteringen av riksintresseanspråk i översiktsplaneringen samt i konkreta projekt.
-Mellankommunal och regional samverkan vid planeringen av vindkraft till havs.
-Betydelsen av elnätets kapacitet vid bedömning av lämplig lokalisering av vindkraft till havs.

Genom intervjuer med kommunala planerare och representanter för vindkraftsintressenter har kommuners planmässiga förutsättningar undersökts, samtidigt som problem och brister som försvårar en utbyggnad av vindkraft till havs identifierats. Utifrån kartläggningen av tillståndet i planeringen, samt bristerna i dagens system, lyfter Boverket i rapporten fram möjligheter till förbättringar.

Med dessa förslag öppnar Boverket upp för ett ökat samarbete med målet att underlätta för en framtida utbyggnad av vindkraft till havs. Rapporten vänder sig i första hand till centrala statliga verk och myndigheter, länsstyrelser, samt planerare eller annan tjänsteman på nationell, regional och kommunal nivå.

 

Sidansvarig: Publikationsservice