Huvudmannaskap för allmän plats

– En fråga om rådighet över mark och finansiering

Huvudmannaskap för allmän plats
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
39
ISBN (tryck):
saknas

Rapporten är en redovisning av regleringsbrevets uppdrag till Boverket att under 2008 kartlägga erfarenheter av tillämpningen av  exploatörsparagraferna i PBL med koppling till detaljplanering och plangenomförande för att få underlag till vägledning om hur exploateringsavtal bör behandlas i detaljplaneläggningen och skapa bättre förutsättningar för en harmoniserad tillämpning av bestämmelserna.

I uppdraget kan även behov av förtydliganden i lagstiftningen övervägas. Uppdraget har genomförts i samverkan med Lantmäteriet och efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting.

Sidansvarig: Publikationsservice