Bostadsmarknaden i Tyskland

Bostadsmarknaden i Tyskland
Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
38
ISBN (tryck):
saknas

Tyskland och dess bostadsmarknad/er skiljer sig i flera avseenden åt från många andra europeiska länder. Andelen som äger sin bostad är låg i Tyskland. Majoriteten bor i en hyresfastighet, främst i en privat sådan. Många tyskar köper bara bostad en gång i livet och detta förhållandevis sent.

Rapporten är ett led i BKN:s strävan att förbättra kunskapsläget om hur staten medverkar i finansieringen inom bygg- och bostadssektorn i andra länder. Rapporterna utgör också underlag för BKN:s utredningsarbete.

Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

Sidansvarig: Publikationsservice