System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll

Redovisning av regeringsuppdraget bättre inomhusmiljö

System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
50
ISBN (tryck):
saknas
ISBN (PDF):
978-91-86045-12-8
En fungerande ventilation är viktigt för inomhusmiljön i våra byggnader. En funktionskontroll av ventilationssystem kan därför ha sitt berättigande. Dock är kunskapen om OVK-kontrollens effekter ännu inte tillräcklig för att bedöma i vilken omfattning kontrollen resulterat i bättre inomhusmiljö.
 
Mot denna bakgrund föreslår Boverket inte nu ett alternativt kvalitetssäkringssystem till OVK eller att ytterligare uppgifter om OVK ska föras in i energideklarationsregistret. I rapporten redovisas möjliga lösningar som bör utredas vidare.
Sidansvarig: Publikationsservice