Individuell mätning och debitering i flerbostadshus

Individuell mätning och debitering i flerbostadshus
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
90
ISBN (tryck):
978-91-86045-24-1
Denna rapport har på uppdrag av Boverket utarbetats av Thomas Sandberg och Knut Bernotat vid Institutionen för Industriell ekonomi och organisation, KTH. Uppdraget formulerades i samråd med energieffektiviseringsutredningen, som också löpande har hållits informerad.

Syftet var att rapporten skulle tjäna som kunskapsunderlag till det regeringsuppdrag Boverket erhöll i maj 2007 om möjliga åtgärder för att åstadkomma en energieffektivisering i befintlig bebyggelse.
Sidansvarig: Publikationsservice