Utvärdering av förköpslagen

Utvärdering av förköpslagen
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
82
ISBN (tryck):
saknas
ISBN (PDF):
978-91-86045-10-4
Boverket föreslår att förköpslagen, SFS 1967:868, behålls men förenklas. Boverkets utvärdering visar är att förköpslagen alltmer blivit ett viktigt planeringsredskap för kommunernas planering och tätbebyggelseutveckling.
 
I rapporten konstateras att exploateringen inom kommunerna i allt större utsträckning sker på mark som ägs av annan än kommunen. Genom den information och det stöd som lagen ger får kommunen möjlighet inte bara att träffa avtal om markförvärv, utan kan även ingå exploateringsavtal gällande kommande planer och byggprojekt.

Regeringen gav år 2006  Boverket  i uppdrag att utvärdera förköpslagen. Rapporten "Utvärdering av förköpslagen" är svaret på regeringsuppdraget. Utgångspunkten för rapporten är en tidigare utvärdering av förköpslagen som Boverket genomförde 1992. 
 
 

 
Sidansvarig: Publikationsservice