Utvärdering av stödet till investeringar i källsorteringsutrymmen

Utvärdering av stödet till investeringar i källsorteringsutrymmen
Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
60
ISBN (tryck):
978-91-85751-16-7
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet gav i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2006 verket i uppdrag att redovisa en uppföljning och utvärdering av stödet för hela stödperioden, vilken varade fram till och med den 31 december 2006. I denna rapport redovisar Boverket uppdraget.
Sidansvarig: Publikationsservice