Uppföljning av Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder, BFS 2003:19 HIN 1 (2007)

Uppföljning av Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder, BFS 2003:19 HIN 1 (2007)
Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
30
ISBN (tryck):
saknas
Miljödepartementet har genom regeringsbeslut 46, M2006/5959/A den 21 december 2006 uppdragit åt Boverket att göra en uppföljning av Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (BFS 2003:19 HIN 1) och göra en jämförelse med resultaten från 2005 års uppföljning samt lämna förslag på åtgärder. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 september 2007, vilket härmed görs med denna rapport.
Sidansvarig: Publikationsservice