Ungdomars boende

Lägesrapport 2006

Ungdomars boende
Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
38
ISBN (tryck):
978-91-85751-08-2
Ungdomar är en grupp med särskilda svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden som regeringen uppmärksammat. I regleringsbrevet för år 2007 har Boverket fått i uppdrag att följa upp utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende bostadspolitiken. Uppföljningen skulle ske genom en kvantitativ redovisning av de indikatorer som Boverket tidigare identifierat.

I denna rapport redovisar vi utfallet av indikatorerna tillsammans med en kortfattad analys. Vi har också i den mån det varit möjligt redovisat eventuella skillnader inom ungdomsgruppen.
Sidansvarig: Publikationsservice