Buller

Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av God bebyggd miljö 2007

Buller
Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
80
ISBN (tryck):
978-91-85751-57-0
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar
Rapporten är ett arbetsmaterial som är avsett tjäna som underlag för politiska ställningstaganden vid utarbetande av en ny miljömålsproposition. Miljömålspropositionen anger sedan för myndigheterna hur miljömålsarbetet ska bedrivas, vilka frågor som ska prioriteras, vilken inriktning arbetet ska ha och hur långt eventuella åtgärder ska vidtas.
Sidansvarig: Publikationsservice