Arbete med regionförstoring

Exempel från översiktlig planering i Ånge, Vallentuna och Helsingborg

Arbete med regionförstoring
Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
50
ISBN (tryck):
978-91-7147-993-8
Denna rapport är ett led i Boverkets insatser för att uppfylla regleringsbrevets krav och ett underlag i samverkan med övriga berörda myndigheter inom ramen för regeringsuppdraget angående regionförstoring. Boverkets arbete har genomförts inom ramen för projekt Regional utvecklingsplanering och kopplingen till översiktsplaneringen.

Huvudsyftet med rapporten är att sprida goda arbetsmetoder till landets kommuner, länsstyrelser, kommunala samverkansorgan och regionala självstyrelseorgan samt redovisning till regeringen.
Sidansvarig: Publikationsservice