Ett fortsatt solvärmestöd

Ett fortsatt solvärmestöd
Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
56
ISBN (tryck):
I dag administrerar Boverket flera skilda stöd till solvärme. Det finns stöd till bostäder och bostadsanknutna lokaler, till kommersiella lokaler och till offentliga lokaler. Man kan även få stöd till solvärme när man konverterar från olja eller el. Även om stöden finns i skilda regelverk är stödets storlek i princip detsamma och beräknas efter solfångarens årliga värmeutbyte.
 
Rapporten "Ett fortsatt solvärmestöd" är svaret på ett regeringsuppdrag. I rapporten följer Boverket upp och utvärderar dessa stöd för installation av solvärme. Vidare lämnas förslag till en samlad utformning och inriktning av ett fortsatt solvärmestöd för såväl små som storskaliga tillämpningar från 2008. Boverket föreslår också en långsiktig strategi för marknadsintroduktion av solvärme. 
 
Rapporten går bara att ladda ner som pdf.
Sidansvarig: Publikationsservice