Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Miljökvalitetsnormer i fysisk planering

en orientering för handläggare

Utgivningsår:
2005
Antal sidor:
75
ISBN (tryck):
91-7147-956-2
Det kan vara problematiskt att uppfylla miljöbalkens bestämmelser om miljökvalitetsnormer (MKN) vid tillämpningar av plan- och bygglagen. Denna rapport ger exempel på olika detaljplaneärenden från Stockholms- och Göteborgsregionen där länsstyrelserna har påpekat att planeringen kan medföra att normerna för kvävedioxid och partiklar överskrids eller är på väg att överskridas. Exemplen visar hur de aktuella kommunerna och länsstyrelserna har agerat i planeringsprocessen. Genom att redovisa dessa exempel och belysa dem ur olika synvinklar vill Boverket bidra till att fördjupa diskussionen om hur miljökvalitetsnormerna kan tolkas och tillämpas i den fysiska planeringen.
Tillbaka till toppen