Buller

Delmål 3 – Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Buller
Utgivningsår:
2003
Antal sidor:
58
ISBN (tryck):
91-7147-751-9
Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder ska ha minskat med 5 procent till år 2010 jämfört med år 1998.
Sidansvarig: Publikationsservice