Lagändring reduktion av avgift och förändrad beräkning av tidsfrister för handläggningen

Nyhet,

Den 1 januari 2019 ändras plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Ändringarna avser nya regler om att byggnadsnämndens avgift för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska reduceras om tidsfristerna för handläggningen överskrids samt förändringar i hur tidsfristerna för handläggningen ska beräknas. Det införs även nya regler om skriftlig information som byggnadsnämnden ska skicka till sökanden eller anmälaren. De nya reglerna gäller för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan som inkommer till byggnadsnämnden från och med 1 januari 2019.

Ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska handläggas skyndsamt. Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor. Om tiden förlängs ska ett beslut om förlängd handläggningstid tas. I anmälningsärenden ska beslut om startbesked tas inom fyra veckor. Tiden får förlängas en gång med högst fyra veckor. Om tiden förlängs ska ett beslut om förlängd handläggningstid tas. I ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan som inkommer till byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2019 ska den avgift som nämnden tar ut i ärendet reduceras om tidsfristen för handläggningen löper ut innan nämnden har tagit beslut i ärendet.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 27 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 45 §

Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 8a §

Förändrade regler om hur tidsfrister för handläggningen räknas

Idag börjar tidsfristen för handläggning löpa när ansökan eller anmälan är komplett. Lagändringen innebär att tidsfristen istället börjar löpa den dag då ansökan eller anmälan kom in till byggnadsnämnden eller den senare dag då sökande eller anmälaren kom in med ytterligare underlag på eget initiativ. Med eget initiativ menas om sökande eller anmälaren vill ändra sin ansökan. Det kan exempelvis vara om sökande eller anmälan vill ändra placering på en byggnad i jämförelse med det ursprungliga underlaget. Det kan exempelvis ske efter det att sökande eller anmälaren har fått del av de synpunkter som inhämtas från grannar eller remissinstanser. Om byggnadsnämnden har förelagt om komplettering inom tre veckor från den dag då ansökan eller anmälan eller ytterligare underlag på sökandes eller anmälarens egna initiativ kom in till byggnadsnämnden, räknas tiden istället från den dag då bristerna i ansökan har avhjälpts av sökanden. Lagändringen gäller de ärenden som inkommer till byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2019. (jfr prop. 2017/18:210 sid. 17)

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 27 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 45 §

Förändringarna avseende när tidsfristen för handläggningen börjar löpa innebär ett större krav på byggnadsnämnden att så snabbt som möjligt påbörja handläggningen av ett ärende. Det är viktigt att nämnden inom tre veckor från den dag då ansökan kom in får en uppfattning om ärendet behöver kompletteras eller inte. Det är inte meningen att handläggningstiderna ska minskas på bekostnad av handläggningens kvalitet.

Förlängning av tidsfristen för handläggningen

Byggnadsnämnden får även fortsättningsvis förlänga tidsfristen för handläggningen en gång med tio respektive fyra veckor om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet. Lagändringen innebär att byggnadsnämnden även får förlänga tidsfristen om det är nödvändigt på grund av handläggningen i ärendet. Det kan exempelvis vara om byggnadsnämnden gett sökanden anstånd att inkomma med de kompletteringar som byggnadsnämnden har förelagt om. Detta gäller i ärenden som inkommer till byggnadsnämnden från och med 1 januari 2019. (jfr prop. 2017/18:210 sid 26)

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 27 §

Nya regler om skriftlig information om tidsfristerna

Idag ska byggnadsnämnden skicka ett mottagningsbevis till sökanden eller anmälaren när ansökan eller anmälan är fullständig. Lagändringen innebär att byggnadsnämnden istället ska ge sökanden eller anmälaren skriftlig information om tidsfristerna när ansökan eller anmälan kommer in.
Den skriftliga informationen ska innehålla information om:

  • vilka tidsfrister som gäller för beslutet
  • att avgiften reduceras om tidsfristen för beslut överskrids
  • möjligheten att överklaga nämndens beslut.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 27a §

Byggnadsnämnden ska även informera sökanden eller anmälaren skriftligt om tidsfristerna ändras. Det kan till exempel vara när sökande inkommer med ytterligare underlag på eget initiativ, tidsfristen ändras på grund av att byggnadsnämnden förelagt om komplettering eller nämnden förlänger tidsfristen för handläggningstiden.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 27a §

Nya regler om avgifter för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan

I ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan som kommer in till byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2019 ska byggnadsnämnden fatta ett beslut om den avgift som tas ut i ärendet. Av redovisningen ska framgå hur avgiften har fastställts. Beslut om avgift tas med fördel i samma beslutshandling som beslut om lovet, förhandsbesked eller startbeskedet.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 40a §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 47 §

Att avgiften är en del av beslutet innebär också att avgiften kan överklagas inom ramen för bestämmelser om överklagande av beslut om lov och förhandsbesked. Det kan till exempel bli aktuellt om sökande anser att avgiften skulle ha reducerats på grund av överskridna tidsfrister. (Jfr prop. 2017/18:210 sid. 21)

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap 3 §

Nya regler om reduktion av avgift för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan

Idag finns det inte någon form av sanktion mot byggnadsnämnden om tidsfristerna för handläggningen av ärenden överskrids. Lagändringen innebär att den avgift byggnadsnämnden tar ut i ett ärende ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden överskrider den tidsfrist som gäller för att meddela beslut i ärendet. Detta gäller i ärenden om lov, förhandbesked och anmälan som kommer in till byggnadsnämnden från och med 1 januari 2019. Det är endast vissa av de avgiftsberättigade handläggningsmomenten som ingår i ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan som ska reduceras. Med påbörjad vecka avses den sjudagarsperiod som börjar dagen efter det att tidsfristen löpt ut. Det är en femtedel av den ursprungliga avgiften som ska reduceras varje vecka.

Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 8 §

Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 8a §

I ett ärende om bygglov, rivningslov eller marklov ska de delar av avgiften som avser beslut om lov, expediering och kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder reduceras. I ett ärende om förhandsbesked ska de delar av avgiften som avser beslut om förhandsbesked, expediering och kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder reduceras. I ett ärende om anmälan ska de delar av avgiften som avser tekniskt samråd, beslut om startbesked, beslut om slutbesked och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder reduceras.

Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 8a §

De nya reglerna avseende reduktion av avgift kan innebära att det finns anledning för kommunen att se över sin taxa för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan. Det är viktigt att det framgår i taxan hur stor del av avgiften för ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan som avser respektive handläggningsmoment.

Följdändringar i PBF

Idag regleras handläggningen för anmälningsärenden i PBF. Reglerna om tidsfrister för handläggning, mottagningsbevis, föreläggande om komplettering och att en anmälan ska vara skriftlig ändras enligt ovan och flyttas till PBL den 1 januari 2019.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 44-47 §§

Övergångsbestämmelser

Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2019. Samtliga ändringar gäller för ansökningar om lov, förhandsbesked och anmälningar som inkommer till byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2019. För ansökningar och anmälningar som inkommer före den 1 januari 2019 gäller de nuvarande reglerna, exempelvis att tidsfristen för handläggningstiden börjar löpa den dag då ärendet är komplett. Om tidsfristen för handläggningen överskrids i ärenden som inkommer före den 1 januari 2019 ska avgiften inte reduceras.

Plan- och bygglag (2018:1136) Övergångsbestämmelser

1 januari 2019 släpps mer vägledning om lagändringen

Boverket håller på att ta fram ytterligare vägledning om lagändringen. En komplett vägledning kommer att publiceras på PBL kunskapsbanken den 1 januari 2019. Vägledningen kommer bland annat innehålla följande:

  • Hur tidsfristerna för handläggning ska beräknas.
  • När byggnadsnämnden kan förlänga tidsfristen för handläggning.
  • Vad som är viktigt att tänka på vid föreläggande om komplettering.
  • När och vilken skriftlig information byggnadsnämnden ska skicka till sökanden eller anmälaren.
  • För vilka handläggningsmoment byggnadsnämnden kan ta ut avgifter för i ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan och vad som ingår i respektive moment.
  • När byggnadsnämnden ska reducera avgiften och vilka kostnader som ska reduceras.
  • Hur ett beslut om avgift kan formuleras och vad som ska framgå av redovisningen av hur avgiften har fastställts.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej