Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur hanterade kommunala bostadsbolag värdeöverföringar 2021?

Granskad:
Nyhet

Ett allmännyttigt bostadsbolag ska varje år lämna uppgifter om beslutade värdeöverföringar till länsstyrelsen som i sin tur lämnar en redovisning till Boverket. Rapporten innehåller en sammanställning och redogörelse för de allmännyttiga kommunala bostadsbolagens värdeöverföringar för räkenskapsåret 2021.

Boverkets årliga rapport om värdeöverföringar från kommunala bostadsbolag behandlar uppgifter från 2021. Det är totalt 253 allmännyttiga kommunala bostadsbolag som lämnat uppgifter om värdeöverföringar.

Av de 253 bostadsbolagen har

  • 58 procent inte lämnat någon värdeöverföring alls
  • 36 procent har lämnat värdeöverföringar med tillåtet belopp
  • 6 procent har lämnat värdeöverföringar utöver tillåtet belopp

Med värdeöverföring menas exempelvis vinstutdelning och överföring av koncernbidrag till moderbolag. Andelen bolag som lämnat otillåtna värdeöverföringar ligger på 6 procent, eller 14 bolag, och det är en minskning med en procentenhet jämfört med 2020. Totalt har 14 844 000 kronor överförts utöver vad som är tillåtet, vilket är en betydligt lägre summa än för räkenskapsåret 2020.

Bestämmelserna om begränsning av värdeöverföringar finns i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, AKBL. Från bestämmelserna om begränsning av värdeöverföringar finns några undantag, exempelvis om bolagets vinst lämnas till bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer som har en svag ställning på bostadsmarknaden. Lagstiftningen innehåller inga sanktioner om bostadsbolagen lämnar värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

För 2021 uppgår de totala värdeöverföringarna från de allmännyttiga bostadsbolagen till 674 miljoner kronor, varav 601 miljoner avser undantagen. Det är 32 bostadsbolag som har använt sig av minst ett godkänt undantag.

Ta del av årets rapport under rubriken Publikationer i relaterad information.

Du kan läsa mer om värdeöverföringar generellt på sidan Värdeöverföring från allmännyttiga bostadsföretag.

Värdeöverföring från allmännyttiga bostadsföretag

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen