På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Mer arbete behövs kring målet God bebyggd miljö

Granskad:
Publikation

Den årliga uppföljningen redovisar de statliga insatser som gjorts under 2020 för att uppnå miljömålen. Boverket har följt upp målet God bebyggd miljö. Mycket har gjorts, som bidragit positivt till målet, men mer behöver göras för att målet ska uppnås.

Det genomförs ett strategiskt och mycket omfattande miljöarbete inom staten. De ger effekt och bidrar till miljömålen. Men, det kvarstår att vi i Sverige inte når 15 av de 16 miljömålen. Mer behöver göras av hela samhället: av företag, kommuner, myndigheter och organisationer. Fokus i årets uppföljning är de statliga insatserna under 2020 för att nå miljömålen. Naturvårdsverket lämnade idag rapporten till regeringen.

Många åtgärder kring God bebyggd miljö

Boverket har följt upp miljömålet God bebyggd miljö. Det genomfördes många åtgärder kring målet under 2020 som bidragit positivt, men utvecklingen för olika aspekter av målet varierar. Det går inte att se en tydlig riktning i miljöutvecklingen för målet.

Vägledningar för en positiv livsmiljö

Det fortsatta behovet av nya bostäder leder till exploatering och konkurrens om marken, framför allt i områden med stor positiv befolkningsutveckling. För att främja en god livsmiljö för invånarna har myndigheterna tagit fram underlag och vägledningar till kommuner och andra aktörer om hur natur-, kultur- och sociala värden kan tas om hand och integreras i den byggda miljön.

Resandet minskade under pandemin

Bilen fortsätter att vara det dominerande transportslaget. Åtgärder har genomförts på kommunal och regional nivå för att förbättra förutsättningar för användning av kollektivtrafik, gång och cykel. Restriktioner som infördes i samband med coronapandemin har bidragit till minskat resande generellt, där framför allt resor med kollektivtrafik minskade.

Ökad återvinning krävs inom byggbranschen

Energieffektivisering av byggnader har länge visat en positiv utveckling. Användningen av förnybar energi ökar samtidigt som användningen av den fossila minskar. Problem i inomhusmiljön och bullerexponering kvarstår sedan tidigare. Miljöpåverkan från byggsektorn är fortsatt hög. Det stora behovet av nya bostäder innebär en stor utmaning för byggsektorn. För att nå en cirkulär ekonomi krävs en ökad återanvändning och återvinning i branschen.

Avfallet ökar men mer återvinns

Den senaste tillgängliga statistiken visar att mängden genererat avfall i Sverige ökar, men även att mer avfall återvinns. För att nå en cirkulär ekonomi krävs både att avfallsvolymerna minskar och att återanvändning och återvinning av avfall ökar väsentligt. Viktiga avfallsslag att fokusera på i det här sammanhanget är bygg- och rivningsavfallet samt hushållsavfallet.

Mer information

Årets rapport om uppföljningen av miljömålen finns under "Relaterad information". Här hittar du också en nyhet om uppföljningen i sin helhet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen