Sveriges skolgårdar ska kartläggas

Nyhet,

Boverket ska tillsammans med SCB och andra myndigheter göra en nationell kartläggning av barns och ungas utemiljöer vid grundskolor. Utemiljön vid skola och förskola är centrala delar av barns och ungas utemiljö och viktiga för deras lek, lärande och hälsa. Därför är det angeläget att ta fram data om vilka ytor och miljöer barn har tillgång till och hur dessa miljöer förändras över tid.

Det finns tydliga tecken på att skolgårdar minskar i storlek till följd av förtätning. Även grönområden och parker i närheten av skolor tas i anspråk för bebyggelse. Nyare skolor och fristående skolor har ibland mycket liten skolgård eller ingen alls.

Syfte och mål med kartläggningen

Syftet med kartläggningen av barns och ungas tillgång till utemiljöer vid skolor är att få ett bättre kunskapsunderlag gällande den faktiska situationen och utvecklingen över tid. Kartläggningen ger också indikationer på kvaliteten i utemiljön och några av de grundläggande krav på kvaliteter som ställs i Boverkets allmänna råd gällande friytor vid skolor och förskolor (BFS 2015:1).

Genomförande

SCB genomför arbetet på uppdrag av Boverket. Studien görs också i samarbete med Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Skolverket, Tankesmedjan Movium och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Kartläggningen påbörjas under hösten 2017 och slutredovisas senast april 2018.

Kontakt

Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, ulrika.akerlund@boverket.se

Mer information om utemiljöer hittar du i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej