Strategi för levande städer och Rådet för hållbara städer

Nyhet,

Sveriges första nationella stadsutvecklingsstrategi presenterades av miljö- och stadsutvecklingsminister Karolina Skog den 12 april. Samma dag sammanträdde det nyinrättade Rådet för hållbara städer. I "Strategin för levande städer" beskriver regeringen sin samlade politik för hållbar stadsutveckling.

Strategin pekar ut riktningen för hur nya och befintliga städer i Sverige ska blir mer hållbara och attraktiva för människor. Ett särskilt fokus läggs på transporter, grönska och innovativt och hållbart byggande.

– Städer, oavsett storlek, behöver vara en väsentlig del i att skapa lösningar på vår tids stora utmaningar. Med strategin för levande städer lägger regeringen grunden för den nationella stadsutvecklingspolitiken, säger Karolina Skog.

Rådet för hållbara städer som länk mellan det nationella och det lokala

Många av regeringens satsningar handlar om att stötta kommunerna i omställningsarbetet för en mer hållbar stadsutveckling. För ett stöd i genomförandet av politiken har regeringen inrättat Rådet för hållbara städer. Rådet är ett forum för myndighetscheferna vid strategiskt viktiga myndigheter för det långsiktiga arbetet med en hållbar stadsutveckling. Se vilka myndigheter som ingår i Rådet för hållbara städer genom att följa länkarna i "Relaterad information".

Rådet för hållbara städer, som ska verka till maj 2022, ska samverka kring åtgärder som bidrar till hållbar stadsutveckling. Årligen ska en samlad åtgärdslista av genomförda och planerade åtgärder som främjar en hållbar stadsutveckling presenteras. Rådet ska dessutom årligen till regeringen redovisa åtgärder som rådet anser är strategiskt viktiga för arbetet med hållbara städer, men som helt eller delvis ligger utanför de deltagande myndigheternas ansvarsområden. Rådet ska även lämna förslag på eventuella stadsutvecklingsfrågor som behöver utredas. Boverket har fått i uppdrag att upprätta ett kansli som stöd i rådets arbete.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej