Så tillämpades plan- och bygglagen 2017

Nyhet,

Boverket följer varje år upp hur tillämpning och vägledning av plan- och bygglagstiftningen utvecklas. Nu finns uppföljningen av det senaste året på Boverkets webbplats, bland annat som öppen data med statistik för lov och byggande. Boverket belyser även aktuella frågor i så kallade spaningar.

Boverket har i uppdrag att följa upp och analysera samt regelbundet sammanställa erfarenheterna från plan- och bygglagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Boverket gör också varje år olika spaningar, det vill säga belyser några aktuella frågor. Uppföljningen rapporteras årligen och resultatet publiceras på PBL kunskapsbanken tillsammans med öppna data. Den riktar sig framför allt till regeringen, länsstyrelser och kommuner.

Du hittar den fullständiga redovisningen uppdelad i olika rubriker, via länk i "Relaterad information". Där finns även tidigare års rapportering under rubriken Tidigare uppföljning. I "Relaterad information" finns också direktlänk till öppna data.

Fördjupad uppföljning: friytor vid skolor och förskolor

I årets uppföljning har Boverket fördjupat sig i friytor vid skolor och förskolor. Boverket har gjort en intervjustudie för att undersöka kommunernas tillämpning av myndighetens allmänna råd och vägledning samt behov av andra insatser från myndigheten. Förtätning, större skolenheter och svårigheter med samutnyttjande är några av de utmaningar som påverkar tillämpningen av plan- och bygglagens (PBL) krav på friyta.

Spaningar

En del av uppföljningen av PBL är att Boverket belyser några aktuella frågor i form av så kallade spaningar. Spaningarna är ett sätt att lyfta erfarenheter, utmaningar och möjligheter för en bättre tillämpning av lagen. I årets uppföljning lyfts frågorna:

  • vilken typ av studentbostäder efterfrågas och vilka byggs?
  • vilka problem kan uppstå kring hissen när trapphuset byggs för litet?
  • hur kan man arbeta för att gestaltningsmässiga ambitioner i detaljplanen inte går förlorad i byggandet?
  • vad händer när allt fler lovpliktiga åtgärder undantas från kraven på bygglov?
  • vilka kan komplikationerna bli av att planlägga allmänna ändamål som kvartersmark?
  • varför är det svårt att i detaljplan reglera ekosystemtjänster?
  • och hur kommer den tekniska utvecklingen påverka arbetet med översiktsplanen?

Så går PBL-uppföljningen till

Underlaget till PBL-uppföljningen hämtas till stor del från Boverkets årliga plan- och byggenkäter som besvaras av länsstyrelser och kommuner. Frågorna rör tillämpningen av plan- och bygglagens regler om översiktsplanering, detaljplanering, lov och byggande och tillsyn.

I Plan- och byggenkäten återrapporterar länsstyrelserna även särskilda temauppföljningar som regeringen bestämt genom uppdrag i regleringsbrevet. Denna gång var uppföljningstemat ovårdade fastigheter, avvikelser med mera.

Utöver enkäterna bygger PBL-uppföljningen även på erfarenhetsutbyten och uppföljning från Boverkets övriga verksamhet inom plan- och byggområdet. Tendenser uppmärksammas exempelvis via inkomna frågor och via olika diskussionsforum med kommuner och länsstyrelser.

Svarsfrekvensen varierar mellan åren, vilket gör att det finns en viss osäkerhet i materialet. Statistiken ger dock en indikation på den utveckling som skett under åren.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej