Så arbetar Boverket för minskade utsläpp från vedeldning

Nyhet,

EU:s kommande ekodesignkrav ställer krav att kaminer, vedspisar och pannor som eldas med pellets och ved ska ge mindre utsläpp. Boverket har tagit fram ändringar i byggreglerna. Boverket har även lämnat två förslag för hur reglerna skulle kunna följas bättre: en skrotningspremie och en utökad anmälningsplikt. Syftet är att minska utsläppen från vedeldning.

Vad innebär Boverkets förslag om anmälningsplikt och skrotningspremie?

Boverket fick i uppdrag av regeringen att analysera hur man kan se till att utsläppskraven följs bättre när kaminer och pannor som eldas med pellets och ved ska bytas ut. Uppdragets utgångspunkt är att det finns en relativt stor andrahandsmarknad för sådana produkter. Syftet är att se till så de produkter som släpper ut mest rökgaser inte finns på andrahandsmarknaden, utan i stället ska de bytas ut mot bättre produkter som ger mindre utsläpp.

I rapporten lämnas förslag på två möjliga åtgärder:

  • Utökad anmälningsplikt i plan- och byggförordningen så att alla byten av dessa anordningar ska anmälas till kommunen. Det innebär att kommunen får kontroll över alla byten och att reglerna följs. Förslaget innebär minsta förändringen för systemet samtidigt som det skulle ge mer administration för den enskilde och kommunen.
  • En skrotningspremie utbetalas för pannor eller rumsvärmare tillverkade år 2007 eller tidigare och som har ett utfärdat skrotningsintyg. Skrotningspremien skulle förhindra att anordningarna säljs på andrahandsmarknaden. Stödet ska vara ett fast belopp som kan motivera den som ändå tänkt byta ut sin anordning att inte sälja sin gamla vidare. Men det ska inte leda till ökad utbytestakt eller vara en så stor bonus att det bidrar till att fullt fungerade kaminer eller pannor byts ut.

Förslagen kan genomföras var för sig eller tillsammans. De bör även kombineras med informationsinsatser om hur eldning påverkar vår miljö.

I arbetet med att ta fram de två åtgärdsförslagen har Boverket bland annat utrett olika scenarier, analyserat data och beräknat de totala kostnaderna om förslagen skulle genomföras. Under uppdraget har Boverket även samarbetat med Naturvårdsverket och Energimyndigheten samt branschorganisationer.

Uppdraget levererades i december 2017 och det är regeringen som ska ta ställning till förslagen.

Rapporten hittar du i "Relaterad information".

Ändringar i Boverkets byggregler

Boverket har ändrat reglerna för kaminer och pannor som eldas med pellets och ved. Reglerna ska tillämpas från och med den 1 juli 2018. Du som redan har till exempel en vedspis eller kamin i byggnaden berörs inte av ändringarna.

Boverket har i sitt arbete med att ändra reglerna utgått från EU:s ekodesignkrav som börjar tillämpas från år 2020 och 2022, då ställer EU krav att vedpannor och rumsvärmare ska ge mindre utsläpp. Efter en fråga om hur man kunde påskynda införandet av ekodesignreglerna har Boverket i en utredning undersökt möjligheterna att införa kravnivåerna tidigare i Sverige. Utifrån slutsatserna i den utredningen har Boverket tagit fram regeländringarna enligt fastställd arbetsmodell där Boverket bland annat tagit in externa synpunkter.

Läs mer om regeländringarna och vad som gäller för dig i "Relaterad information".

Påverkas krisberedskapen av regeländringarna?

Samhällets krisberedskap ska bland annat minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar. De svenska myndigheterna samarbetar i krisberedskapsarbetet.

Eftersom det finns nytillverkade vedspisar som uppfyller kraven och redan installerade vedspisar inte berörs så påverkas inte krisberedskapen i Sverige av regeländringarna.

Hur arbetar Boverket för att den kulturhistoriska bebyggelsen ska bevaras?

I slutet av 1990-talet fattade riksdagen beslut om ett antal miljökvalitetsmål och kulturmiljön har en betydelsefull roll i de flesta av dessa. Boverket arbetar på flera sätt med miljökvalitetsmålen, bland annat när vi skriver våra byggregler.

För att se till så kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan bevaras är de ändrade reglerna flexibla vid nyinstallation av kaminer, vedspisar eller pannor som eldas med pellets eller ved i en befintlig byggnad. Det är den enskilda byggnaden och den aktuella åtgärden som avgör hur kraven kan anpassas. Det är kommunen som ska göra den bedömningen. Boverket arbetar kontinuerligt med vägledning bland annat till kommuner i frågor som rör plan- och bygglagen, bland annat i vår digitala handbok PBL kunskapsbanken.

Varför arbetar Boverket med att förbättra luften?

Frisk luft är ett annat av de 16 miljökvalitetsmål som riksdagen beslutade. Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet är att "luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas." Syftet med de ändrade reglerna är att minska utsläppen från vedeldning genom att underlätta eldning som inte skadar miljö och hälsa. Genom att använda en bra kamin eller vedspis blir det enklare att elda med mindre utsläpp. Med en effektivare kamin, vedspis eller panna går det åt mindre ved och pellets för att uppnå samma värmeeffekt.

Andra myndigheter arbetar också med miljömålen inom sina verksamhetsområden, bland annat med utsläpp från bil- och flygtrafiken. Det finns även internationella samarbeten, både inom EU och FN. Ekodesignreglerna omfattar redan många produkter såsom glödlampor, kylar och frysar och syftar främst till att spara energi men också att minska påverkan på miljön. När alla kylar och frysar i hela EU är mindre energislösande får det stor effekt eftersom reglerna gäller för så många.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej